gb-green

Kárný řád KCHLS
3.
KÁRNÝ ŘÁD KCHLS
KCHLS je zájmové sdružení fyzických a právnických osob, které se zabývají výhradně  zájmovou kynologickou činností. Tato činnost umožňuje širokému okruhu občanů přispívat realizací osobních schopností a zálib k činnosti KCHLS. Jako každá organizovaná činnost tato v KCHLS vyžaduje dobrovolnou a uvědomělou kázeň od svých členů. Tuto kázeň nelze pouze udržovat, ale úkolem KCHLS je určit normy pro správnou činnost všech subjektů v KCHLS a zakročit při jejich porušení. Pro řešení takového narušení činnosti KCHLS byl vydán Kárný řád KCHLS. Jeho účelem je stanovit postup při stíhání disciplinárních provinění, objektivně  posoudit míru zavinění a spravedlivě  postihnout provinilé členy. Tento řád má také preventivně předcházet a zamezovat disciplinárním proviněním a tak přispívat k dobrému postavení klubu nejenom v ČR, ale i na mezinárodním poli, především v FCI.
§1
OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Základními zásadami kárného řízení jsou:- projednávání jen z důvodů uvedených v tomto KŘ- zásada práva na obhajobu- zásada objektivní pravdy a jasných důkazů- zásada presumpce neviny2. Podle tohoto kárného řádu jedná kárná komise proti každému členu KCHLS při porušení vnitřních předpisů KCHLS za předpokladu respektování kárných norem KCHLS.3. Došlo-li před zahájením kárného řízení, nebo během něho u provinilého člena k zániku členství ve smyslu stanov  KCHLS, provede se kárné řízení pouze v případě, že jde o provinění, za které by mělo být vysloveno vyloučení z KCHLS.
§2
KÁRNÉ PROVINĚNÍ
1. Kárného provinění se dopouští ten, kdo úmyslně nebo z nedbalosti porušila) Stanovy KCHLSb) Právní předpisy, vyhlášky a dohody uzavřené mezi KCHLS a jinými organizacemi či institucemi, se kterými byl prokazatelně předem seznámen.c) Normativy interní povahy vydané KCHLSd) Organizační kázeň KCHLSe) Svým tendenčním či zištným jednáním poškodil jiného člena KCHLS na jeho právech či poškodil nepravdivým sdělením, týkajícím se jeho osoby, jeho jméno či pověst.2. Za kárné provinění se pokládá i pokus, pomoc, návod a spoluúčast či jiná forma součinnosti takového provinění.
§3
KÁRNÉ OPATŘENÍ
1. Kárná komise může za kárné provinění uložit kárné opatření.2. Kárná opatření jsoua) Napomenutí před kárnou komisí, která opatření uložila.b) Písemné napomenutí (důtka) s výstrahou.c) Dočasný zákaz činnosti (chovatelské, výcvikové, závodní či jiné funkce v KCHLS)d) Zákaz chovu na konkrétním chovném jedinci či jedincích. e) Vyloučení (viz. stanovy KCHLS). f)  Za jedno kárné provinění lze uložit jen jedno kárné opatření.
§4
UKLÁDÁNÍ KÁRNÝCH OPATŘENÍ
1. Při rozhodování o tom, jaké opatření má být uloženo, je nutno mít na zřeteli především jeho výchovný účel: Proto je nutno přihlédnout především ke stupni nebezpečnosti provinění pro kynologii. Zda provinění bylo spácháno z nedbalosti či úmyslně. Dále k dosavadním zásluhám stíhaného a dalším polehčujícím či přitěžujícím okolnostem. Je nutno dbát na to, aby opatření bylo přiměřené závažnosti provinění.2. Za polehčující okolnosti se pokládá zejména přiznání k provinění, napomáhání při objasňování činu, nahrazení způsobené škody, pokud je to možné.3. Za přitěžující okolnost se pokládá zejména, jestliže kárně  stíhaný porušil zvláštní uloženou povinnost, byl již dříve KCHLS kárně  postižen, způsobil větší škodu, spáchal provinění surovým způsobem, se zvláštní lstí, ze zištných důvodů, jako organizátor skupiny svedl k provinění ještě jiného člena, spáchal provinění pod vlivem alkoholu či drog, svým činem poškodil pověst KCHLS.4. Platnost provinění běží ode dne, kdy nabylo kárné rozhodnutí právní moci.5. Kárný orgán může po projednání případu v kárném řízení vyslovit vinu stíhaného a přesto upustit od uložení kárného opatření za podmínek stanovených v § 4 odst.2.6. Kárný orgán může též rozhodnout, že se kárné rozhodnutí po nabytí právní moci uveřejní v klubovém tisku. K uveřejnění kárného rozhodnutí se přistoupí zejména tehdy, když to splní nejenom výchovné poslání, ale přispěje to také  k výchově  členstva a současně vyloučí nepravdivé informace.
§5
ZÁNIK KÁRNÉHO STÍHÁNÍ
1. Kárné provinění zaniká, není-li nejpozději poslední den určené lhůty  kárnou komisí pravomocně  rozhodnuto.2. Délka promlčecí lhůty je jeden rok.a) Veškerá nezahájená kárná provinění zanikají po třech letech ode dne provinění (spáchání)b) Promlčecí lhůta se staví zahájením kárného řízení (čl. 7, odst.2.)c) Promlčecí lhůta se dále staví zahájením trestného stíhání, a to až do doby jeho pravomocného ukončení za jednání, které je předmětem kárného stíhání proviněného. Stavěním promlčení pokračuje lhůta dál.
§6
KÁRNÉ ORGÁNY A JEJICH PŘÍSLUŠNOST
1. Kárné orgány s nalézací a rozhodující pravomocí jsou:a) Jako orgán základního stupně KÁRNÁ KOMISE při výboru KCHLS, která kárně  zakročuje proti členům KCHLS při provinění vztahujícím se ke KCHLS v závislosti na jeho stanovách, řádech a směrnicích.b) Jako kárný orgán vyššího stupně - DOZORČÍ RADA KCHLS. Orgán vyššího stupně působí jako odvolací orgán.c) Dalším a konečným odvolacím stupněm je VÝBOR KLUBU KCHLS.
§7
KÁRNÉ ŘÍZENÍ
1. Řízení před kárným orgánem má působit výchovně nejen na kárně stíhané, ale i na ostatní členy KCHLS. Kárné rozhodnutí má následovat co nejdříve po kárném provinění.2. Kárné řízení se pokládá za zahájené, jakmile písemné neanonymní oznámení o kárném provinění bylo doručeno či předáno kárné komisi. Předseda komise zašle podezřelému písemné vyrozumění o tom, že proti němu bylo zahájeno kárné řízení. V oznámení uvede, čeho se obvinění týká. Oznámení se zasílá zásadně doporučeně do vlastních rukou.3. Kárný orgán nezahájí kárné řízení a nepokračuje v kárném řízení a zahájení zastaví usnesením, jestliže:a) Stíhaný zemřel a nebo je nezpůsobilý k právním úkonům dle rozhodnutí soudu. Výjimku lze uznat na základě  písemné žádosti vyjmenovaných pozůstalých či soudem oprávněného zástupce.b) Uplynula stanovená promlčecí lhůta.c) Jde-li o provinění, za které již bylo uloženo pravomocné kárné opatření.d) Jednání nezakládá skutkovou podstatu kárného provinění.e) Kárné řízení se zastaví též při zániku členství stíhaného. V řízení se pokračuje jde-li o provinění, za které je možno jako kárné  opatření stanovit vyloučení z KCHLS v návaznosti na ustanovení stanov KCHLS. f) Usnesení o zastavení kárného řízení se sdělí stíhanému do 15 dnů doporučeně  do vlastních rukou, s výjimkou, kdy stíhaný zemřel.4. Kárný orgán uskuteční všechny úkony potřebné k tomu, aby byl zjištěn správně a úplně skutkový stav i objektivní pravda. Při tom zjišťuje jak okolnosti svědčící proti stíhanému, tak i ty, které svědčí v jeho prospěch. K provedení jednotlivých úkonů směřujících k takovému zjištění může také pověřit jednoho, nebo více svých členů. Jenom řádně  prokázané skutečnosti mohou být podkladem pro vydání rozhodnutí.5. Kárné řízení je neveřejné.6. Jedná-li se o kárné stíhání člena orgánu a jeho setrvání ve funkci by mohlo ovlivnit průběh kárného řízení nebo jeho výsledek, nebo jeho ponechání ve funkci není žádoucí, může kárný orgán navrhnout výboru KCHLS pozastavit výkon funkce stíhaného až do konečného rozhodnutí.7. Kárné orgány a jejich členové jsou v řízení vedeném podle tohoto kárného řádu nezávislí. Při jednání a rozhodování jsou vázáni stanovami a předpisy KCHLS.8. Potrestání člena soudem nebo městským, obvodním či obecním úřadem pro trestný čin, přečin nebo přestupek nevylučuje kárné řízení vedené pro tentýž čin. Kárné orgány mohou vyslovit kárné opatření i v případech, kdy státní orgány trestní stíhání zastavily v důsledku vyhlášení amnestie, nebo neshledaly v jednání provinivšího se člena delikt ve smyslu práva, ale jde o kárné provinění ve smyslu vnitřních předpisů. Rozhodnutí státního orgánu kárnou komisi zavazuje.9. Kárná komise předá projednání kárného provinění dalším subjektům v případě, že rozhodnutí o tomto provinění nespadá do kompetencí kárné komise KCHLS.
§8
PŘEDVOLÁNÍ
1. Kárně  stíhaný musí být ke kárnému jednání včas, to je alespoň osm dnů předem, doporučeným dopisem (doručenkou) do vlastních rukou  řádně  pozván, dána mu možnost, aby se při projednávání k obvinění osobně  vyjádřil, uvedl při tom okolnosti na svou obhajobu a nabídl o nich důkazy. V pozvání musí být kárně  stíhaný upozorněn na následky bezdůvodného nedostavení se k jednání. Zastupování obhájcem či jiným zplnomocněným zástupcem je přípustné v rozsahu platných zákonů.2. Nedostaví-li se kárně  stíhaný, který byl řádně  pozván ke kárnému jednání bez omluvy, může kárný orgán rozhodnout v jeho nepřítomnosti a bez jeho slyšení.3. Bez jeho přítomnosti může ve věci rozhodnout též, pokud se předvolaný 3 x omluvil z řádného termínu jednání a nenavrhl termín jednání, na který by byl schopen se dostavit.
§ 9
DOKAZOVÁNÍ A PLNĚNÍ KÁRNÉHO JEDNÁNÍ
1. Důkazem je vše, co může přispět k objasnění, zejména výpovědi svědků, znalecké posudky, věci a listiny, nákresy, plánky, jakož i výpovědi stíhaného. Členové KCHLS jsou povinni dostavit se na předvolání ke kárnému jednání a podat svědeckou výpověď případně i znalecký posudek vypracovaný znalcem jmenovaným KS. Členové, kteří se dostavili ke kárnému jednání mají nárok na náhradu cestovních výloh, toto neplatí, pokud se dostavili pouze pro svůj vlastní prospěch a nebo pro své provinění. 2. Kárný orgán se zabývá všemi důkazy, které uzná za potřebné a vhodné v zájmu správného a úplného zjištění skutkového stavu a objektivní pravdy. A to i důkazy, které navrhne kárně stíhaný na svoji obhajobu.3. Výpovědi kárně stíhaného, svědků, znalců apod., se zapíší do protokolu; který vyslýchaný vlastnoručně podepíše. Také o jiných provedených zjištěních se pořídí zápis, který zúčastněné strany (osoby) podepíší.4. V zápise o průběhu kárného jednání musí být uveden den a místo, jméno, příjmení, datum narození (R.Č.) a zaměstnání kárně stíhaného s uvedením trvalého bydliště, členství v KCHLS s uvedením konkrétního členského subjektu. Dále zastávaná funkce, druh a doba kdy k provinění došlo, popis provinění, důkazní prostředky, rozhodnutí včetně údaje, které kárné opatření bylo uloženo a rozhodnutí o uveřejnění. V případě stíhaného členského subjektu KCHLS jeho celé jméno a adresa, dále jméno a příjmení zplnomocněného zástupce včetně jeho rodného čísla a celé adresy trvalého bydliště.
§10
KÁRNÉ ROZHODNUTÍ
l. I když nerozhodla kárná komise usnesením podle čl. 7., odst. 3., vydá kárné rozhodnutí. Před jeho vydáním musí být dána kárně  stíhanému možnost vyjádřit se k podkladům, na základě nichž má kárná komise rozhodnout, a to i pokud jde o způsob, jakým byly skutečnosti, které mají být podkladem rozhodnutí zjištěny, nebyl-li stíhaný s těmito podklady seznámen již během řízení a nebyla-li mu dána dosud možnost se k nim vyjádřit. Rovněž mu musí být dána možnost navrhnout jejich doplnění.2. Kárný orgán objektivně  a nezaujatě  zváží výsledky šetření a dokazování a po poradě ve věci rozhodne. Této porady se kárně stíhaný neúčastní. Nabude-li kárná komise na základě řádného a objektivního zvážení výsledků průkazního řízení přesvědčení, že se kárně  stíhaný dopustil kárného provinění, rozhodne o vině a uloží kárné opatření, pokud nepoužije svého oprávnění dle čl 4, odst. 5 upuštění od vyslovení kárného rozhodnutí.3. Uzná-li kárná komise kárně stíhaného vinným, může mu zároveň předepsat k náhradě  náklady kárného řízení. Za náklady kárného řízení se nepokládají osobní náklady členů a náhradníků kárné komise. Kárně stíhaný nemá nárok na náhradu ušlé mzdy a náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s kárným řízením. Výjimku tvoří, je-li stíhaný viny zproštěn. Potom mu přísluší náhrada za prokazatelně ušlou mzdu a cestovné - tyto náklady uhradí KCHLS. Pokud vinou stíhaného vzniknou více náklady (příkladně nedostavením se bez omluvy ke kárnému řízení), bude mu tato finanční částka předepsána k úhradě.4. Nabude-li kárná komise přesvědčení, že kárně stíhaný se neprovinil, zprostí jej obvinění.5. Kárné rozhodnutí se stíhanému sděluje vždy písemně, doporučeným dopisem (doručenkou) do 15 dnů po jeho vyhlášení, a to i tehdy, jedná-li se o rozhodnutí zprošťující.6. Kárné rozhodnutí musí obsahovat označení kárné komise, která rozhodnutí učinila, den a místo vyhlášení rozhodnutí, jméno a příjmení stíhaného, data narození (R.Č.) a místo trvalého bydliště, popřípadě jeho funkce v orgánech KCHLS, popis provinění, výrok o vině a opatření s uvedením způsobu spáchání kárného provinění a s pojmenováním předpisů, které byly porušeny a popřípadě i výrok o nákladech řízení a uveřejnění. Poučení o opravném prostředku v odůvodnění rozhodnutí musí být přesně, stručně a výstižně uvedeno na základě  kterých zjištěných skutečností a důkazů bylo rozhodnutí vydáno. Počátek a konec doby kárného řízení: Jestliže se stíhaný odvolacího práva nevzdal a nepodal ve stanovené lhůtě odvolání, oznámí kárná komise po uplynutí odvolací lhůty stíhanému, že rozhodnutí nabylo platnosti.
§11
ODVOLÁNÍ
1. Opravným prostředkem proti kárnému rozhodnutí je odvolání. Podává se písemně  u kárné komise, která rozhodla, a to do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení kárného rozhodnutí. Odvolání je podáno včas, bylo-li v uvedené lhůtě podáno k poštovní přepravě. Odvolání může podat pouze kárně stíhaný, pokud se toho práva nevzdal písemně.2. Včas podané odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání podané opožděně kárná komise zamítne. Došlo-li k zameškání lhůty ze závažných důvodů, může odvolací orgán povolit navrácení lhůty. O navrácení lhůty musí stíhaný požádat do 3 dnů od pominutí překážky, která mu v podání odvolání bránila, současně s důvody o zmeškání úkolu. Odvolání může pak podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí o povolení navrácení odvolací lhůty.3. Ke každému včas podanému odvolání soustředí kárná komise na svém nejbližším zasedání veškeré doklady a předloží každé odvolání do 8-mi dnů ode dne zaslání se svým vyjádřením příslušnému odvolacímu orgánu. Připouští se možnost institutu tzv. autoremedury s principy:a) Prvoinstanční orgán může znovu rozhodovat, pokud odvolání v plném rozsahu vyhoví.b) Je-li více účastníků, musí s tím, že bude vyhověno, souhlasit všichni účastníci. Odvolací orgán může nesprávné kárné rozhodnutí, zejména rozhodnutí odporující právním předpisům zrušit nebo změnit a rozhodnout sám, nebo takové rozhodnutí zrušit a vrátit zpět komisi k novému projednání a rozhodnutí. Rozhodne-li odvolací orgán pravomocně, zašle své rozhodnutí do 15 dnů kárně stíhanému a kárné komisi. V odvolacím řízení nelze uložit přísnější opatření.4. Odvolací orgán zamítne odvolání, bylo-li podáno osobou neoprávněnou, nebo shledá-li, že není důvodné.5. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu ve 3. stupni, tj. výboru, se lze odvolat na nejbližší konferenci KCHLS.6. Mimořádný opravný prostředek (obnovu řízení), lze použít při dodatečně se vyskytnuvších skutečnostech, které bez svého zavinění nemohl provinivší se uplatnit.
§12
PRÁVNÍ MOC A VYKONATELNOST KÁRNÉHO ROZHODNUTÍ
1. Kárné rozhodnutí je pravomocně  vykonatelné jestližea) Se kárně  postižený vzdal odvolacího práva.b) Ve lhůtě nebylo proti němu podáno odvolání.c) Bylo-li odvolacím orgánem potvrzeno nebo změněno.
§13
VÝKON KÁRNÉHO OPATŘENÍ
1. Výkon kárného opatření lze provést jedině  tehdy, až kárné rozhodnutí, jímž bylo opatření uloženo, nabylo právní moci (§12).2. Výkon kárného opatření provede, popřípadě jeho provedení zajistí kárná komise.3. Bylo-li kárným rozhodnutím uloženo kárné opatření dočasného zákazu chovatelské činnosti, nebo k trvalému odnětí práva ochrany názvu chovatelské stanice, zašle kárná komise platné rozhodnutí na příslušnou plemennou knihu k provedení výkonu opatření k zaznamenání v rejstříku chovatelských stanic.4. O zveřejnění kárného rozhodnutí rozhoduje kárný orgán. Uveřejnění kárného rozhodnutí se provede tak, že platné rozhodnutí se buď  v plném znění nebo ve stručném a srozumitelném výtahu nebo komentářovou formou uveřejní v odborném kynologickém tisku a zpravodaji KCHLS.5. Po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena náhrada nákladů kárného řízení (§ l0, odst.3. a 15.odst.3.), vyzve kárná komise písemně kárně postiženého, aby uloženou náhradu zaplatil do 15 dnů a současné ho upozorní, že nezaplacení bude posuzováno jako hrubé porušení organizační kázně  KCHLS.
§14
REJSTŘÍK KÁRNÝCH OPATŘENÍ
1. Uložená kárná opatření v právní moci se zapisují do rejstříku, který vede předseda kárné komise KCHLS. Ve vyhotovení se vyznačí den, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.2. Zápisy do rejstříku kárných opatření se provádějí v abecedním sledu podle jmen kárně  postižených v počítačové databázi.
§15
PŘEZKOUMÁVACÍ  PRAVOMOC
1. Kárný či vyšší kárný (odvolací) orgán může i mimo odvolací řízení a z vlastního podnětu nebo na základě  stížnosti přezkoumávat platné kárné rozhodnutí do 1 roku od doby, kdy nabylo právní moci.2. V rámci této pravomoci může nesprávná kárná rozhodnutí, zejména rozhodnutí odporující právním předpisům změnit a nebo takové rozhodnutí zrušit a věc vrátit k novému projednání a rozhodnutí kárné komise. Při tom může v neprospěch stíhaného rozhodnout jedině tehdy, jestliže v rozporu s ustanovením stanov KCHLS nebylo rozhodnuto o vyloučení.3. Stížnost proti rozhodnutí kárné komise může být podána nejpozději do jednoho roku od doby, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. V případě, že stíhaný, ač řádně poučen, nevyužil odvolacího práva, postoupí orgán, jemuž stížnost došla, tuto stížnost k projednání příslušnému odvolacímu orgánu.4. Jestliže ani při opětovném přezkoumání platného rozhodnutí provedeném na základě stížnosti kárně postiženého nebyly shledány důvody ke zrušení nebo změně rozhodnutí, může kárná komise, která o stížnosti rozhodla, uložit stěžovateli náhradu nákladů tohoto přezkumného řízení.
§16
JMENOVÁNÍ KÁRNÉ KOMISE
1. Kárnou komisi jmenuje konference klubu KCHLS. Kárná komise si volí předsedu ze svého středu.2. Minimální počet kárné komise jsou tři členové.3. Pokud nebude jedním z členů komise alespoň jeden člen vzděláním s vysokoškolským právnickým, doporučují se konzultace s právníkem.4. Kárná komise KCHLS je podřízena výboru KCHLS.
§17
USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ
1. Tento KÁRNÝ ŘÁD KCHLS nabývá účinnosti dnem schválení:  15.03.2009V kárných věcech zahájených platně a neskončených před přijetím a schválením tohoto kárného řádu se postupuje podle dosavadních zvyklostí, pokud nejsou v rozporu s tímto novým kárným řádem.
 
ZÁSADY REGISTRACE  CHOVATELSKÝCH STANIC
l.     Chovatelská stanice (dále jen CHS) neni vázána na určité plemeno psu. 2.    Žádost o registraci názvu chovatelské stanice se podává na předepsaném formuláři. Zde žadatel povinně vyplní: plné jméno a příjmení, titul, datum narození, přesnou adresu trvalého bydliště a připojí svůj podpis. Nepovinně vyplní: kontaktní telefon a e-mail. K žádosti povinně připojí obonstrannou kopii občanského průkazu, kde na titulní straně znečitelní rodné číslo a na drubé ponechá jako čitelný údaj pouze adresu trvalého pobytu. Bez této kopie pro ověření podkladu je možné žádost vyřídit pouze osobně. Na žádosti vyplní čitelně až 6 navrhovaných názvů v poradí, v jakém má o přidělení zájem. Formulář ve vlastním zájmu vyplní čitelně - strojem nebo hůlkovým písmem. Formulář nelze ČMKU zasílat e-mailem nebo faxem. 3.    O mezinárodní chránění názvu CHS se žádá na rejstříku CHS ČMKU. Název musí být schválen Mezinárodním registrem CHS FCI v Belgii. 4.    CHS nemůže být předmětem spoluvlastnictví. Majitelem CHS může být občan ČR s plnou právní způsobilostí a s trvalým pobytem v ČR. Cizinec může žádat o chránění názvu CHS pouze tehdy:a)    je-li oprávněn pobývat na území ČR v rámci trvalého pobytu, b)    jde-li o občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků pobývajících v ČR na základě zvláštního pobytového povolení dle hlavy IV. a zákona č. 290/2004 Sb., zákona       pobytu cizinců na území ČR, c)    má-li dlouhodobý pobyt v ČR, nebo jde-li o cizince s přechodným pobytem na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu, d)    je-li oprávněn pobývat na území ČR v rámci přechodného pobytu delšího 90 - ti dnů na diplomatické vízum a jiné zvláštní vízum. Výjimku z výše uvedeného může povolit ČMKU svým rozhodnutím.5.    Název CHS smí mít maximálně 40 znaků včetně mezer. 6.    Názvy je vhodné vybírat s ohledem na možnou budoucí změnu chovaného plemene. 7.    Název nesmí být hanlivý, vulgární a mluvnicky nesprávný, nesmí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Název se připouští český i           cizojazyčný. 8.    Název nesmí být pouhá číslice nebo písmeno. Nesmí obsahovat přímo název plemene (ne např. Brněnská kolie). 9.    Názvy musí být odlišné od již schválených a to i v různých mluvnických pádech. Za shodné názvy se považuje: Hora - z Hory - na Hoře, ale lze použít z Hory - z Velké hory ­ na Bílé hoře. 10.    Schválený název CHS již není možno měnit. 11.    Převod CHS je možný po písemném doložení notářsky ověřeného souhlasu s převodem obou zúčastněných stran (včetne podpisů, adres a rodných čísel).                   Osobě, jenž smluvně převedla svoji CHS na jinou osobu již nikdy nemůže být přiznán jiný název CHS. 12.    CHS je možno zdědit. CHS může zdědit pouze osoba uvedená v článku 4. To se dokládá Rejstříku CHS ČMKU notářským zápisem - protokolem o projednání dědictví. 13.    K zániku chráněného názvu CHS může dojít úmrtím majitele nebo písemným zrušením ze strany majitele. Po písemném zrušeni registrace CHS nemůže dotyčná osoba již nikdy získat jakýkoli název CHS.Archívace žádosti o chránění názvu CHS se provádí po dobu 5 let.
 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V KCHLS
Zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonůDne 1. 6. 2000 nabyl účinnosti zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen zákon). Zákon upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách a práva a povinnosti při zpracování těchto údajů. Zákon se vztahuje na veškerá zpracování osobních údajů. Osobním údajem se rozumí jakýkoliv údaj, na jehož základě lze zjistit identitu subjektu. Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Je to v podstatě shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. Správcem se rozumí každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Správce je povinen především stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovávány a stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů. Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat jen v souladu s ustanoveními zvláštních zákonů. Souhlas je třeba dát v písemné formě a musí z něho být patrné, v jakém rozsahu je poskytován, komu a k jakému účelu, na jaké období a kdo jej poskytuje. Souhlas může být kdykoli odvolán. Tento souhlas musí správce uschovat po dobu zpracování osobních údajů, k jejichž zpracování byl dán souhlas.Protože v souvislosti s vnitřní statistikou KCHLS, která vychází z osobních údajů našich členů, zejména pak ze zasíláním Zpravodaje Klubu, je třeba přizpůsobit proces zpracování a ochranu osobních údajů novému zákonu. Tyto důvody vedou výbor Klubu, aby požádal každého z členů zvlášť, i když touto cestou, aby podepsal prohlášení, přiložené ve vydání Zpravodaje. V opačném případě je povinností matrikáře osobní údaje člena nevratně znehodnotit a trvale vyloučit z dalšího zpracování. Problematické by bylo vedení členské evidence a dalších administrativních úkonů. KCHLS prostřednictvím osoby místopředsedy a matrikáře zaručuje se všemi právními důsledky, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, že bude sdělené a zpracovávané údaje chránit před zneužitím. Toto prohlášení bude založeno u matrikáře, může být členem kdykoli odvoláno, při zániku členství budou vždy osobní údaje neprodleně vyňaty z evidence členů, paměti počítače a znehodnoceny. Seznam členů, kteří projeví nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů KCHLS pro stanovené účely, bude veden zvlášť, tradičním manuálním způsobem. Pro účely distribuce klubových tiskovin a vedení platební kázně člen. a ostatních příspěvků, bude nutno zvolit zvláštní režim (osobní odběr tiskovin u distributorů, prokazování plateb u pokladníka KCHLS, uplatňování členských práv a povinností apod.).
 
METODICKÝ POKYN PRO UCHOVNĚNÍ PSA
Metodické pokyny pro uchovnění psa – fenyPokud Váš pes, fena má splněny podmínky chovnosti a máte zájem je použít k reprodukci, zašlete doporučeně žádost o uchovnění s následujícími doklady:- Originál PP, originální posudky z výstav, originály soudcovských tabulek ze zkoušek, protokol s výsledkem rtg na DKK, doklad o členství v KCHLS (kopie složenky o zaplacení členského příspěvku).Anglický kokršpaněl:Žádosti k uchovnění psů AC zasílejte přímo hlavnímu poradci chovu: Miloš Kašpar, 756 62 Hutisko – Solanec 234Žádosti k uchovnění fen zasílejte podle regionu, resp. barvy: - Čechy – jednobarevné feny: Petr Tobolka, Třesavice 65, 503 15 Nechanice- Čechy – vícebarevné feny: Dana Smržová, Sluštice 14, 250 84 Sibřina- Morava – jednobarevné feny: Miloš Kašpar, 756 62  Hutisko – Solanec 234- Morava - vícebarevné feny: MVDr.Jindra Bendová, Oderská 5, 625 00 Brno Anglický špringršpaněl: Mirka Kadlecová, V Lukách 1009, 407 79 Mikulášovice Welššpringršpaněl: Ing. Dana Pospíšilová, Kozlany 102, 683 41 Bohdalice  Německý křepelák: Mgr. Milan Hampl, K Trnávkám 624, 687 08 Buchlovice Ostatní španělé a vodní psi: Radka Vondrová, Zátoň 14, 384 44 Stožec  RetrívřiŽádosti k uchovnění zasílejte na adresy: CCR, CBR, FCR, NSR: Ing. František Korda, Holičky 36, 379 01 Třeboň - hlavní poradce chovu pro retrievery GR: Iva Maříková, Na Piketě 540/III., 377 01 Jindřichův Hradec LR: Stránský Josef, Prosečné127, 543 73
 
Metodické pokyny pro vystavení „Doporučení ke krytí“
Pokud je fena chovná a chovatel se ji rozhodne krýt, minimálně 1 měsíc před předpokládaným háráním písemně požádá příslušného poradce chovu o vydání "Doporučení ke krytí", nečlen nejméně 6 týdnů předem, další postup řešen smlouvou. Žádost musí obsahovat jméno a název chov. stanice feny, její Člp., její reg. číslo KCHLS, kopii dokladu o členství v KCHLS, případně chovatelův návrh na krycí psy, kterými by měl zájem krýt včetně jejich Člp. a reg. č..V případě, že chovatel nemá představu o krycích psech, resp. je začátečník, příslušný poradce chovu navrhne 3 vhodné krycí psy.– Poradce chovu zašle chovateli dvojmo Doporučení ke krytí, 2x hlášení vrhu, přihlášku k zápisu štěňat a 2x složenku na zaplacení příslušných poplatků KCHLS: 100,– Kč majitel psa, 100,– Kč majitel feny.– Do 8 dnů  po nakrytí je chovatel povinen vyplněnou  kopii (odstřihne a ponechá si z kopie“Potvrzení o krytí“) zaslat zpět poradci chovu, který ji vystavil.Doporučení ke krytí spolu s dokladem o zaplacení obou složenek (kopie).– Do 10 dnů po vrhu  zašle chovatel poradci chovu a majiteli krycího psa vyplněné „Hlášení vrhu“, a to i v případě, že fena nezabřezla – Pokud se narodilo více jak 6 štěňat, poradce chovu na základě Hlášení zašle chovateli složenku na částku, rovnající se 200.– Kč za každé nadpočetné štěně:7 štěňat – 200.– Kč, 8 štěňat – 400.– Kč atd. Opět musí chovatel doložit kopií ústřižku složenky provedenou platbu.– Do 28 dnů po vrhu zašle chovatel originál Doporučení ke krytí a vyplněnou přihlášku vrhu na Plemennou knihu ČMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1.Pokud má fena první vrh, zasílá též originál PP.– Přihláška vrhu se vyplňuje způsobem, že jména štěňat v jednom vrhu musí začínat jedním abecedním písmenem, běžně se praktikuje A, B, C atd. Tato posloupnost je pro chovatelskou stanici, nikoliv pro jednotlivou fenu. Příklad: Máte 2 chovné feny, tak jedna má vrh A, druhá B, příští rok C, druhá D atd. Častou chybou je vyplňování Přihlášky vrhu. Jména se vyplňují nikoliv v pořadí jak se rodí štěňata, ale nejdříve psi, pak feny podle abecedy druhého písmene, tedy: Adam, Aron, Abba, Asta atd. ČMKJ přidělí do příslušné kolonky tetovací čísla a zašle zpět chovateli. V 6–7 týdnech se štěňata otetují nebo načipují, veterinář potvrdí a zašle zpět na ČMKJ (max do 3 měsíců ). Poté Vám přijdou PP na dobírku, nutno ihned vyzvednout.– Pokud Váš chovný pes nebo fena získají další ohodnocení na výstavách nebo zkouškách, je třeba toto doložit na ČMKJ, jinak tyto nové okolnosti nebudou mít štěňata v rodokmenech. V případě nedodržení výše uvedené metodiky, smlouvy nebude akceptována následná žádost o nové doporučení.
 
VÝSTAVY PSŮ A TITULY
1. Druhy výstavPodle rozsahu a místa pořádání se výstavy dělí na:a) oblastní a krajskéb) klubové (CAC, CAJC)c) speciální (CAC, CAJC)d) národní (CAC, CAJC)e) mezinárodní (CAC, CAJC, CACIB - FCI)  a) Oblastní a krajské výstavy:přístupné pro plemena uvedená v propozicích. Tyto výstavy jsou organizovány podle územního rozdělení republiky. Součástí oblastních a krajských výstav mohou být speciální a  klubové výstavy chovatelských klubů.  b) Klubové výstavy:pro plemeno a klub mohou být pořádány jedním klubem v jednom kalendářním roce 2 klubové výstavy pro plemena sdružená v příslušném chovatelském klubu, se zadáváním titulu CAC a CAJC. Zadávání titulu klubový vítěz viz článek 6, písmeno c) VŘ ČMKU. Takto pořádané výstavy musí být přístupné pro všechny jedince příslušných plemen, pokud splňují obecně platné podmínky. Pořádání klubových výstav bez zadávání titulů CAC a CAJC toto ustanovení VŘ ČMKU neomezuje. To znamená:    1x za rok klubová výstava s tituly Klubový vítěz a CAC a CAJC                         1x za rok klubová výstava s tituly CAC a CAJC                         1x za rok (pro plemeno) speciální výstava s tituly Vítěz SV a CAC a CAJC  c) Speciální výstavy se zadáváním CAC, CAJC a titulem Vítěz speciální výstavypřístupné pro všechny jedince příslušného plemene, které spadá do kompetence pořádající (spolupořádající) organizace. Speciální výstava může být současně klubovou výstavou. Pro jedno plemeno může být v jednom kalendářním roce pořádána pouze jedna speciální výstava.  d) Národní výstavy se zadáváním CAC, CAJCpřístupné pro všechna plemena.  e) Mezinárodní výstavy se zadáváním CAC, CAJC a Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI - CACIB (dále jen CACIB)přístupné pro všechna plemena. Tyto výstavy jsou pořádány pod záštitou FCI a platí pro ně Mezinárodní výstavní řád FCI.  2. Výstavní třídya) Pes smí být na jedné výstavě přihlášen jen do jedné třídy.b) Rozdělení psů do tříd:  Třídy povinné:   1. třída mladých - 9 - 18 měsíců 2. třída otevřená - od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění 3. třída pracovní - od 15 měsíců, je na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro plemena uvedená v seznamu plemen, která musí pro získání titulu Mezinárodní šampión krásy složit předepsanou zkoušku. Splnění podmínek pro třídu pracovní na MVP musí být doloženo předepsaným certifikátem, platí i pro plemena sk. X. Na ostatních druzích výstav může být na základě požadavku příslušného chovatelského klubu třída pracovní otevřena i pro ostatní plemena, kterým se vystavuje tzv. “malý certifikát”.Vystavují jej organizace pověřené ČMKU nebo přímo ČMKU. 4. třída šampiónů - od 15 měsíců, je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampión, nebo šampióna některé ze členských zemí FCI. 5. třída veteránů - od 8 let. 6. třída vítězů - od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampiónů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampióna, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.  Dále mohou být otevřeny:     7. třída štěňat - 4 – 6 měsíců 8. třída dorostu - 6 - 9 měsíců 9. mezitřída - 15 - 24 měsíců 10. třída čestná – od 15 měsíců, je otevírána pouze na klubových, speciálních a národních výstavách, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem šampióna či titulem Klubový vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene. 11. třída mimo konkurenci – od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí. S výjimkou mezinárodních výstav jsou u plemena německý ovčák vypsány třídy s jiným členěním:- třída dorostu 6 - 12 měsíců- třída mladých 12 - 18 měsíců- třída dospívajících 18 - 24 měsíců- třída pracovní  od 24 měsíců, je podmíněna zkouškou z výkonu- třída veteránů od 8 let  Pro plemena, která jsou posuzována odděleně podle zbarvení, velikosti a váhy, platí pro výstavy vyjmenované v tomto výstavním řádu předpisy FCI.Počet CACIB pro jednotlivá plemena stanovuje FCI. Počet CAC a CAJC pro jednotlivá plemena stanovuje řád pro udělování titulu Český šampión a Český Junior šampión.Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.K přihlášce na výstavu musí být přiložena úplná a čitelná fotokopie obou stran průkazu původu hlášeného jedince. V případě, že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy šampiónů (vítězů) nebo certifikát o absolvování předepsané zkoušky pro třídu pracovní nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.  3. KlasifikaceOcenění psa se provádí zadáním známky.a) Třída štěňat a dorostu
- velmi nadějná
- nadějná
Ve třídě štěňat i dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul Vítěz třídy.
b) Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampiónů (ev. vítězů), veteránů, čestná:
- výborná
- velmi dobrá
- dobrá- dostatečnáVe třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, šampiónů (eventuelně vítězů), veteránů a čestné se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá.Uvedená klasifikace musí odpovídat těmto definicím: - výborná:Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard a je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene. - velmi dobrá:Tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci. - dobrá:Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady. - dostatečná:Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho, nevykazuje obecně přijímané charakteristické znaky nebo jehož fyzická kondice není dostačující. - vyloučen z posuzování:Musí být pes, který neodpovídá typu požadovanému standardem plemene; který vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo který je agresivní; který vykazuje abnormality varlat; který má vadu chrupu nebo anomální čelist; který vykazuje nedostatky barvy a nebo srsti nebo vykazuje zjevné známky albinismu. Tato známka má být také zadána psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví. Dále má být zadávána psům, kteří vykazují vyřazující vady podle standardu plemene. Psi, kterým nemůže být zadána žádná z výše uvedených známek, opustí kruh s hodnocením: - neposouzen:Toto hodnocení se zadává psovi, který se nepohybuje, stále skáče na svého vůdce nebo se snaží dostat ven z kruhu, čímž znemožňuje posoudit krok a pohyb nebo se trvale vyhýbá prohlédnutí rozhodčím a znemožňuje prohlédnutí chrupu, anatomie a stavby těla, ocasu nebo varlat. Toto hodnocení se také zadává tehdy, jsou-li patrné stopy operací nebo úprav, které naznačují, že vystavovatel chtěl ošálit rozhodčího.Toto platí i v případě, že rozhodčí má dostatečný důvod předpokládat, že byla provedena operace, jejímž účelem bylo upravit původní stav nebo vlastnost (např. oční víčko, ucho nebo ocas). Důvod, pro nějž bylo zadáno hodnocení NEPOSOUZEN, musí být uveden v posudku. V posudkovém listu může být vedle známky a stanoveného pořadí uveden i počet psů, kteří v dané třídě soutěžili.  4. Tituly a) Vítěz třídyMůže být udělen na oblastních nebo krajských výstavách jedincům, kteří získali ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů ocenění výborný 1.V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy může být tento titul udělen v každé třídě. U plemene NO může být udělen titul ve třídě mladých jedinci, který získal ocenění velmi dobrý 1 (neplatí pro MV). b) Oblastní a krajský vítězMůže být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů. c) Klubový vítězPodmínky pro udělení tohoto titulu upravují předpisy příslušného klubu (zejména je stanoven minimální věk psa, stanoveny podmínky pro členství majitele v klubu apod). Uděluje se pro každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendářním roce. d) Vítěz speciální výstavyNejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů. e) Národní vítězNejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní výstavě z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů. f) Nejlepší mladý pes nebo fena plemeneTitul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC. g) Nejlepší veterán plemenePes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění výborný 1. V případě plemen posuzovaných podle barev nejlepší pes a fena z konkurence výborných 1. h) Vítěz plemene FCI (BOB)Do soutěže nastupují Nejlepší mladý pes nebo fena plemene, nejlepší dospělí jedinci (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) a nejlepší veterán plemene. Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC. i) Vítěz velké národní ceny (BONB – Best of National Breeds)Do kruhu nastupují na výstavě posouzení jedinci národních plemen (český teriér, český fousek, český strakatý pes, český horský pes, chodský pes, pražský krysařík) a plemene československý vlčák. Soutěže o titul BONB se zúčastní pouze jedinci s titulem BOB. Všechna výše vyjmenovaná plemena mají od účinnosti o tohoto výstavního řádu určen jako den vystavení v případě vícedenních výstav první výstavní den. Všem vystavovatelům, kteří se zúčastní přehlídky českých národních plemen, bude pořadatelem výstavy navrácena 50% výše výstavního poplatku.   Metodika Velké národní ceny (BONB):Ve výstavním řádu ČMKU platném od 1. ledna 2009 je zakotvena nová soutěž – Velká národní cena. Je to soutěž určená českým FCI uznaným i neuznaným národním plemenům a jejím smyslem je propagace těchto plemen. Zúčastnit se jí tedy mohou všichni na výstavě posouzení jedinci plemene: český fousek, český teriér, český horský pes, český strakatý pes, chodský pes, pražský krysařík a československý vlčák. Poslední plemeno v současné době vůči FCI zastupuje Slovenská republika, ale vzhledem k tomu, že se jedná o plemeno, které vzniklo v Československu a jehož chov má u nás dlouhou tradici, má bezpochyby právo se soutěže zúčastnit.Soutěž tvoří dvě části. V první se prezentují národní plemena jako celek, v druhé se pak vybírá Vítěz velké národní ceny. Praktický průběh soutěže je následující:- soutěž se pořádá na národních a mezinárodních výstavách. U vícedenních výstav je tedy třeba dodržet požadavek výstavního řádu a zařadit národní uznaná i neuznaná plemena do prvního výstavního dne;- soutěž probíhá na úplném začátku závěrečných soutěží, nejlépe jako druhá po Junior handlingu. Důvodem je skutečnost, že v této době je na výstavě relativně větší počet vystavovatelů i diváků, a že prezentace národních plemen může být opravdu jejich propagací;- do závěrečného výstavního klubu nastupují jednotlivá česká národní plemena. V  rámci možností by se měli zúčastnit všichni na dané výstavě posouzení jedinci, a to bez ohledu na získané ocenění;- plemena jsou jednotlivě představena jak z pohledu historického, tak současného, a je jim dána možnost předvést se v pohybu.Po představení všech plemen jsou do středu kruhu pozváni všichni jedinci, kteří v rámci jednotlivých plemen na dané výstavě získali titul BOB. Předem určený rozhodčí vybere z těchto psů 5 psů (nebo 3 psy) a určí konečné pořadí. Vítězný pes získává titul Vítěz velké národní ceny (BONB – Best of National Breeds)- vystavovatelům všech jedinců, kteří do závěrečného kruhu nastoupili a propagovali tak naše národní plemena, pořadatel výstavy vrací 50% výstavního poplatku.  j) Vítěz skupiny FCI (BIG)- Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI. Neuznaná plemena tvoří zvláštní skupinu, jejíž vítěz se na mezinárodní výstavě na rozdíl od výstavy národní nemůže zúčastnit soutěže o titul BOD a BIS. k) Vítěz dne (BOD)- Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI z jednotlivých dnů vícedenních výstav. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen. l) Vítěz výstavy (BIS)- Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI u jednodenních výstav nebo Vítězové jednotlivých dnů (BOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.  Dále mohou být pořadatelem vyhlášeny soutěže:   m) Vítěz mladých skupiny FCI (JBIG)- Do soutěže nastupují všichni Nejlepší mladí psi nebo feny plemen příslušné skupiny FCI (na NV a MV konaných v ČR se Nejlepší mladí posuzují v rámci svých skupin FCI, do soutěže nastupuje vždy Nejlepší mladý pes nebo fena plemene a z vítězů skupin se stanoví Nejlepší mladý dne (JBOD), v případě jednodenní výstavy Juniorský vítěz výstavy (JBIS). n) Juniorský vítěz výstavy (JBIS)- Do soutěže nastupují všichni vítězové mladých jednotlivých skupin FCI u jednodenních výstav nebo Juniorští vítězové jednotlivých dnů (JBOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen. Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání.Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.  5. Čekatelství a) Čekatelství šampionátu mladých (CAJC)Zadávání tohoto čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu Český junior šampión, který je přílohou tohoto VŘ a musí být uveden v katalogu výstav, na kterých je povoleno zadávat čekatelství (CAJC). b) Čekatelství šampionátu ČR (CAC)Zadávání tohoto čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu Český šampión,  který je přílohou tohoto VŘ a musí být uveden v katalogu výstav, na kterých je povoleno zadávat čekatelství (CAC). c) Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI (CACIB)Zadávání tohoto titulu upravuje Mezinárodní výstavní řád FCI, který je přílohou tohoto VŘ. Příslušná ustanovení týkající se podmínek, způsobu a počtu CACIB pro jednotlivá plemena musí být uvedena v katalogu mezinárodních výstav.Čekatelství uděluje (CAC,CAJC), nebo navrhuje (CACIB) rozhodčí, který na výstavě posuzuje příslušné plemeno. V případě, že je plemeno posuzováno ve více kruzích, musí být předem jmenovitě určeno, který rozhodčí čekatelství zadá (navrhne).Vystavovatel obdrží doklad, na kterém je uvedeno datum a typ výstavy, razítko pořadatele, katalogové číslo psa, jméno psa a podpis rozhodčího. Doklad musí být vystaven na oficiálním formuláři ČMKU. Čekatelství CAJC, CAC a Res.CAC mohou být zadána pouze na výstavách konaných na území České republiky.  6. SoutěžeSoutěže na výstavách slouží ke zvýšení atraktivnosti výstav pro diváky, k propagaci pracovního či zájmového využití plemen, propagaci výstavnictví a v neposlední řadě i k porovnání úrovně chovu jednotlivých plemen.Mohou být vypsány tyto soutěže: a) Nejhezčí pár psůPes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele. b) Nejlepší chovatelská skupinaDo soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele. c) Mladý vystavovatel (Junior Handling)Tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se předvádění psa, proto není rozhodující kvalita předváděného psa. Soutěžící se do soutěže předem hlásí, nemusí ale uvádět psa, s kterým se soutěže zúčastní. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen, ale vždy s plemenem, které je v daný den na výstavě posuzováno. V jeden výstavní den může mladý vystavovatel soutěžit pouze s jedním psem. Pravidla soutěže a systém hodnocení jsou přílohou tohoto řádu. Pořadatel je povinen připravit čísla pro označení mladých vystavovatelů a posudkové listy pro soutěž. Originál posudkového listu obdrží mladý vystavovatel, kopie zůstává pořadateli. Rozdělení věkových kategorií: 1. skupina 9 - 13 let2. skupina 13 - 17 letSoutěže ve věkové kategorii 9-13 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy dosáhne věku 9 let a současně v den konání výstavy nedosáhne  věku 13 let.Soutěže ve věkové kategorii 13-17 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy dosáhne věku 13 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 17 let. d) Dítě a pesPro děti starší 3 let a mladší 9 let za podmínek stanovených pro soutěž Mladý vystavovatel (Junior Handling). e) Soutěž o nejlepšího plemeníkase vypisuje pouze na klubových a speciálních výstavách. Do této soutěže nastupuje plemeník nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci. f) Soutěž o nejlepší štěněDo soutěže nastupují psi a feny ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1 g) Soutěž o nejlepšího dorostenceDo soutěže nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1 h) Soutěž o nejlepšího veteránaDo soutěže nastupují Nejlepší veteráni plemene Podrobnější podmínky účasti, případně další soutěže musí být uvedeny v propozicích výstavy. Je vhodné v propozicích a programu výstavy uvést i přehled všech propagačních doprovodných akcí.  7. Rozhodčía) Na výstavách mohou posuzovat pouze rozhodčí, kteří jsou uvedeni v celostátním seznamu rozhodčích a mají kvalifikaci k posuzování příslušných plemen.b) Na mezinárodních výstavách mohou posuzovat jen ti rozhodčí, kteří jsou uvedeni v seznamu mezinárodních rozhodčích členského státu FCI. V zemi svého bydliště i rozhodčí, kteří jsou uvedeni v listině národních rozhodčích a čekají na splnění podmínek pro uvedení na listinu mezinárodních rozhodčích.c) Zahraniční rozhodčí členských států FCI mohou v ČR posuzovat jen se souhlasem své mateřské organizace, který vyžádá ČMKU a rozhodčí z nečlenských států FCI po dodání dotazníku - potvrzení, že budou posuzovat podle řádu FCI (viz předpisy FCI). Způsob získání kvalifikace, rozšíření kvalifikace, vedení seznamů rozhodčích upravují speciální mezinárodní a národní předpisy.d) Na výstavě může posuzovat jen ten rozhodčí, který byl na výstavu delegován a to výhradně na ta plemena, pro která má kvalifikaci. Kluby mohou jednoho rozhodčího na NVP a MVP pro jedno plemeno v jedné výstavní sezóně navrhnout maximálně dvakrát.e) Delegaci na výstavy provádí na žádost pořadatele Českomoravská kynologická unie, resp. ta organizace, která je touto organizací pověřena. Stejným způsobem se provádí delegace čekatelů.f) Jeden z delegovaných rozhodčích je delegující organizací pověřen funkcí hlavního rozhodčího. V případě, že se na výstavu nedostaví, určí se tento na poradě rozhodčích dohodou.Povinnosti hlavního rozhodčího:- řídí poradu rozhodčích,- je předsedou komise, která rozhoduje o protestech,- přiděluje čekatele na funkci rozhodčího k jednotlivým rozhodčím,- podává souhrnnou zprávu delegujícímu orgánu a ČMKU o průběhu výstavy.g) Rozhodčí má právo:- požadovat na pořadateli splnění odpovídajících podmínek pro posuzování psů,- upozornit na nevhodné počínání vystavovatelů, pořadatelů nebo pomocníků ve smyslu ustanovení tohoto řádu a při jeho hrubém porušení odmítnout posuzovat psy,- neposoudit jedince, který nastoupil opožděně do kruhu, pokud zavinění není způsobeno pořadatelem. V případě, že jedinec byl posouzen dodatečně a nemohl se zúčastnit soutěže, nelze mu zadat pořadí,- vyloučit z posuzování jedince, který je evidentně zpoza kruhu hlasitě povzbuzován- na vyplacení náhrad spojených s výkonem své funkce.h) Rozhodčí má povinnost:- neposoudit neovladatelného nebo agresivního jedince,- odmítnout posuzovat na výstavách, které jsou pořádány organizací, která není zastřešena členskou organizací FCI,- písemně potvrdit pořadateli přijetí delegace. Přijetím delegace rozhodčí vyslovuje souhlas s podmínkami, které pořadatel či delegující orgán uvedl (posuzovaná plemena, předpokládaný počet jedinců, včetně stanovení výše odměny a náhrad, ubytování apod.),- zúčastnit se porady rozhodčích, která se koná nejpozději hodinu před zahájením výstavy,- vystavované jedince posuzovat přísně a nestranně. Posuzovat pouze a výhradně podle standardu FCI,- vystavit písemný posudek a zadat výstavní ocenění,- neposuzovat jedince, jehož byl v posledních šesti měsících před výstavou vlastníkem či spoluvlastníkem. Totéž se vztahuje na psy, kteří patří do majetku osob jemu blízkých ve smyslu Občanského zákoníku nebo kteří jsou těmito osobami vystavováni,- neposuzovat jedince, jehož v posledních šesti měsících před výstavou na výstavu připravoval (česal, stříhal, trimoval, či jinak upravoval jeho vzhled)- rozhodčí odpovídá za práci svěřeného čekatele,- vyplnit knihu rozhodčího a předat ji výstavnímu výboru.i) Chování rozhodčího musí být korektní jak při posuzování v kruhu, tak mimo něj. Z toho vyplývá, že:- nemá právo prohlížet katalog před nebo v průběhu posuzování,- nesmí přihlásit psa, který je veden pod jeho jménem na výstavách kde je ve funkci rozhodčího v den, kdy posuzuje,- nesmí se dostavit na výstavu, na které posuzuje v doprovodu vystavujících, jejichž psy při této akci má posuzovat,- v žádném případě se nesmí stýkat s vystavovateli, kteří mu budou předvádět své psy, ani u nich před výstavou bydlet,- v kruhu se musí chovat korektně a posuzovat všechny psy bez diskriminace. Musí jednat vždy zdvořile,- nesmí posoudit jedince s kupírovanýma ušima,- při posuzování v kruhu nesmí kouřit ani požívat alkoholické nápoje,- při posuzování nesmí používat mobilní telefon,- nesmí posoudit jedince, kterého v posledním půl roce upravoval,- výše uvedená ustanovení se týkají v rámci jeho výkonu i čekatele,- nesmí se v žádném případě ucházet o pozvání k posuzování, 8. Posuzovánía) O zadání výstavního ocenění, pořadí a titulu je oprávněn rozhodovat pouze rozhodčí, který je zadává podle kvality předvedených jedinců a není jeho povinností prověřovat, zda předvedení jedinci splňují podmínky, opravňující přihlášení do příslušné třídy (věk, zkoušky, zápisy v plemenných knihách apod.)b) V každém kruhu posuzuje jeden rozhodčí. Z prostorových důvodů mohou jeden kruh využít po sobě dva i více rozhodčích.c) Při posuzování smí být v kruhu vedle vystavovatelů pouze rozhodčí, vedoucí kruhu, zapisovatel, příp. tlumočník. S povolením hlavního rozhodčího může být do kruhu přidělen i hospitant(i). Rozhodčí se může s pořadatelem dohodnout o vlastním zapisovateli. Do kruhu může v průběhu posuzování vstoupit zástupce pořadatele, případně hlavní rozhodčí, pokud tito zajišťují úkoly spojené se zdárným průběhem výstavy. Vstup jiných osob do kruhu (fotografové, funkcionáři klubu apod.) je dovolen až po ukončení posuzování a určení pořadí, a to vždy jen se souhlasem rozhodčího.d) Při posuzování se rozhodčí řídí standardem FCI v jeho plném znění. U plemen dosud neuznaných FCI a plemen nově vznikajících dle standardu schváleného členskou zemí FCI, která je jejich garantem.e) Rozhodčí je povinen stanovit v každé třídě (mimo třídu mimo konkurenci) pořadí prvých čtyř jedinců (oceněných známkou výborná, velmi dobrá, velmi nadějná a nadějná).f) Jako doklad o provedeném posouzení slouží výstavní posudek, případně diplom, který musí být vlastnoručně podepsaný rozhodčím, který psa posuzoval. Zápis do rodokmenu nebo kvalifikačního listu může být v souladu s propozicemi proveden výstavním výborem (vždy však musí být minimálně uvedeno: datum, místo a druh výstavy, třída ocenění popř. pořadí, tituly a jméno rozhodčího).g) Je žádoucí, aby rozhodčí veřejně zhodnotil posuzovanou třídu, zdůvodnil zadaná ocenění a stanovené pořadí. 9. Podmínky přijetí na výstavua) Psi musí být zapsáni v plemenné knize členského státu FCI nebo v plemenné knize zemí, jejichž PP FCI uznává.b) Pes a vystavovatel musí splnit další podmínky, které jsou uvedeny v propozicích (viz. zejména veterinární podmínky čl. 17 tohoto VŘ).c) Psi v majetku občanů ČR, kteří mají v ČR své trvalé bydliště, musí být zapsáni v plemenné knize Českomoravské kynologické unie (týká se importovaných jedinců).d) Pořadatel má právo nepřijmout přihlášku kteréhokoliv vystavovatele na jím pořádanou výstavu. O této skutečnosti je však povinen dotčeného vystavovatele neprodleně písemně informovat, a to nejpozději do deseti dnů po obdržení přihlášky. 10. Z účasti na výstavě jsou vyloučenia) Psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu. Výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele.b) Psi nemocní, podezření z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny.c) Psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat.d) Psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům.e) Psi s kupírovanýma ušima. 11. Povinnosti pořadatele (Výstavního výboru)a) Požádat včas o zařazení výstavy do Kalendáře kynologických akcí.b) Vydat propozice se všemi důležitými údaji nutnými pro účast na výstavě i s uvedením skutečností, které vylučují psy z účasti na výstavě. Dále musí být uvedeno, že vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu. V propozicích klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstav musí být uvedeni navržení rozhodčí pro jednotlivá plemena či skupinu plemen.c) Zamítnout a vrátit přihlášky a vklady došlé po uzávěrce výstavy a sestavení katalogu, potvrdit přijetí přihlášek.d) Sestavit a vydat výstavní katalog, ke kterému není přípustné doplňovat jakékoli dodatky (např. formou vložených listů).e) Zajistit u delegujícího orgánu delegování navržených rozhodčích a v návrhu zahraničních rozhodčích i vyžádání souhlasu mateřských organizací.f)  Zajistit vyškolený personál do kruhů a výstavní kanceláře.g) Zajistit předem čitelně vyplněné posudkové listy, diplomy a doklady o udělení titulů a čekatelství.h) Zajistit viditelná označení pro vystavované psy.i) Zajistit pořadatelskou, veterinární a zdravotnickou službu po dobu konání výstavy.j) Zajistit dostatečný počet odpovídajících výstavních kruhů. Kruhy musejí být natolik prostorné, aby se v nich vystavovaná plemena mohla dostatečně předvést v pohybu odpovídajícímu plemennému standardu a musí svojí velikostí odpovídat velikosti vystavovaných plemen stejně, jako počtu současně vystavovaných jedinců. Zejména pak zajistit vhodný neklouzavý povrch minimálně po obvodu kruhu v dráze pohybu psa, případně další nezbytné vybavení (např. váhy, odpovídající stůl s podložkou na posuzování malých plemen). V případě, že kruh nebo jeho vybavení nesplňuje výše uvedené, má rozhodčí právo přerušit posuzování a požadovat po pořadateli nápravu.k) Vyplatit rozhodčím a dalším pracovníkům finanční odměnu a náhrady v předem stanovené výši.l) Pořadatel je povinen dbát všech veterinárních předpisů, které stanoví orgán Státní veterinární správy (musí je uvést v propozicích) a orgánů místní správy, které pořádání akce na svém území povolují.m) V případě nekonání výstavy z důvodů vyšší moci budou výstavní poplatky použity na uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.n) Pořadatel nesmí pověřit osobu, která bude vystavovat, před posuzováním péčí o rozhodčího. 12. Práva a povinnosti vystavovateleVystavovatel má právo:a) aby jeho pes byl uveden v katalogu výstavy, pokud se ve stanoveném termínu přihlásil a včas zaplatil výstavní poplatek, nebyla-li jeho přihláška odmítnuta dle čl. 9, písm. d)b) na posouzení přihlášeného psa,c) obdržet originál výstavního posudku, diplom a případně získanou věcnou cenu,d) používat tituly získané na výstavách,e) odstoupit v průběhu posuzování před započetím posuzování vlastního psa,f) zapsání výstavního ocenění do průkazu původu nebo výkonnostní knížky je ponecháno na vystavovateli. Zapsání výsledků však má být provedeno výhradně v průběhu výstavy, výjimečně na základě předloženého výstavního posudku sekretariátem ČMKU, a to za úhradu stanovenou P ČMKU,g) protestovat proti formálnímu nedodržení tohoto VŘ či propozic.Vystavovatel má tyto povinnosti:a) zaslat včas řádně, úplně a čitelně vyplněnou přihlášku doloženou potřebnými náležitostmi. Pravdivost údajů na přihlášce potvrdit svým podpisem, kterým se současně zavazuje plnit ustanovení tohoto VŘ a propozic,b) uhradit výstavní poplatek současně se zasláním přihlášky,c) při přejímce na výstavu se vykázat ”Přijetím přihlášky",d) předložit PP a výkonnostní knížku podle pokynů pořadatele,e) viditelně označit sebe a vystavovaného psa (dle podmínek) přiděleným číslem,f) nastoupit se psem včas do výstavního kruhu a předvést psa tak, aby mohl být co nejlépe rozhodčím posouzen,g) dbát pokynů rozhodčího,h) nenechat volně pobíhat psa v prostoru výstaviště. Za škody způsobené psem plně odpovídá vystavovatel,i) nenarušit svých chováním a nevhodným jednáním průběh výstavy,j) vystavovatel, který se výstavy z jakýchkoli důvodů nezúčastní, nemá nárok na vrácení výstavního poplatku,k) v průběhu konání výstavy je zakázáno nadměrné vyvazování, lakování a pudrování psů. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě. V případě více vlastníků vystavovaného jedince jsou směrodatné pouze údaje uvedené v PP s tím, že v katalogu jsou uváděna jména spolumajitelů, ale pouze jedna kontaktní adresa. 13.  Protesta) Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný.b) Protest z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně a současně se složením jistiny ve výši, kterou uvádějí propozice.c) V případě zamítnutí protestu propadá složená jistina ve prospěch pořadatele výstavy.d) Protest může být podán pouze v průběhu výstavy.e) Protest projedná komise složená z hlavního rozhodčího, ředitele výstavy a zástupce rozhodčích a to za přítomnosti rozhodčího (pořadatele), kterého se podaný protest týká. O projednání a výsledku musí být učiněn písemný zápis.f) Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává. 14. Ručenía) Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění psů, úhyn nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem v průběhu výstavy.b) Za škody způsobené psem ručí vystavovatel. 15. Veterinární předpisya) Pořadatel, vystavovatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat právní předpisy (zejména předpisy na úseku veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání), veterinární podmínky stanovené orgánem veterinární péče a propozicemi výstav, případně povinnosti uložené orgánem Státní veterinární správy, vydané v souladu s právním řádem při výkonu dozoru nad konáním akce.b) Pořadatel je oprávněn z prostoru výstavy vykázat osobu, která povinnosti, uvedené pod bodem a) hrubě nebo opětovně poruší.c) Tyto předpisy se vztahují jak na vystavované psy, tak na psy návštěvníků či účastníků soutěží a doprovodných akcí. 16. Sankcea) Porušení tohoto VŘ, ostatních závazných předpisů a Propozic výstavy může mít za následek disciplinární řízení. Příslušnost k disciplinárnímu projednávání stanovují předpisy jednotlivých kynologických organizací a klubů.b) Předsednictvo ČMKU může za porušení ustanovení tohoto VŘ postihnout jednotlivé psy, jejich vystavovatele a v neposlední řadě také pořadatele, a to:    1) V případě opakovaného agresívního chování psa vůči ostatním psům či lidem může P ČMKU vyloučit tohoto psa z účasti na výstavách všech typů konaných pod záštitou ČMKU až na dobu jednoho roku.    2) V případě opakovaného či hrubého porušení ustanovení tohoto VŘ nebo VŘ FCI nebo jiných předpisů a řádů FCI či ČMKU může P ČMKU vyslovit zákaz účasti na výstavách všech typů konaných pod záštitou ČMKU jednotlivým vystavovatelům, a to až na dobu dvou let.    3) V případě porušení ustanovení tohoto VŘ nebo VŘ FCI ze strany pořadatele může P ČMKU neudělit souhlas s pořádáním výstav všech typů konaných pod záštitou ČMKU tímto pořadatelem, a to až na dobu dvou let.    4) V případě opakovaného postihu dle bodu 1), 2) a 3) může P ČMKU přestupce postihnout až na dobu 10 let.c) Pořadatel může v případě porušení tohoto VŘ podat sekretariátu ČMKU návrh na zrušení získaného ocenění a odebrání zadaných titulů. O zrušení získaného ocenění a odebrání titulů rozhodne Předsednictvo ČMKU.
 
VYHODNOCOVÁNÍ DKK
Pravidla pro zjišťování dysplazie kloubů kyčelních psaNa základě vydaného Vnitřního předpisu Komory veterinárních lékařů ČR o postupu při posuzování dysplazie kyčelních kloubů psů (dále je DKK) Vás seznamuji s hlavními zásadami pro pořizování a vyhodnocování rentgenogramů (RTG snímků) pro zjišťování dysplazie. RTG snímek kyčelních kloubů psa pro posouzení DKK je oprávněn zhotovovat pouze veterinární lékař, který má k dispozici rtg pracoviště, ve kterém je možné zhotovit expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správný snímek. Struktury na snímku musí být zobrazeny dostatečně ostře a kontrastně. Vždy musí být použita sekundární clona (doporučuji chovateli předem zjistit u rentgenujícího veter.lékaře). Pes musí být rentgenován ve fixačním zařízení, ve hřbetní poloze, pánevní končetiny nataženy rovnoběžně a rotovány směrem dovnitř. Na snímku musí být osa pánve, pánevní končetiny symetricky k ose těla, končetiny rovnoběžně. Čéšky musí být zřetelné v osách stehenních kostí. Snímek musí být zhotoven na formát 30x40 cm, identifikován naexponováním pomocí olověných čísel a písmen, při pravém okraji snímku: zkratka pro plemeno psa, tetovací číslo, symbol pro pravou stranu – P nebo DX. V pravém horním rohu musí být popis, ve kterém je uvedena adresa zhotovovatele, datum zhotovení snímku, datum narození psa, pohlaví, jméno a chovná stanice, jméno a adresa majitele psa. Snímek se zhotovuje v celkovém znecitlivění, po kontrole tetovacího čísla, případně čipu. V případě nečitelnosti lze provést přetetování pouze v přítomnosti poradce chovu plemene. Zhotovený snímek zasílá veterinární lékař – zhotovitel v pevném obalu, doporučeně, s přiloženým předepsaným formulářem a 3 kopiemi potvrzení na adresu posuzovatele pro příslušné plemeno (upraví si jednotlivé sekce samostatně a seznam posuzovatelů dají k dispozici svým členům prostřednictvím webových stránek a případně také klubového tisku). U posuzovatele je snímek archivován jako součást zdravotní dokumentace po dobu 10 roků. Z toho důvodu nemůže být snímek zpětně vydán chovateli nebo chovatelskému klubu, pouze může být předložen komisi při odvolacím řízení. V případě nevyhovujícího zhotovení snímku k posouzení může být odmítnut k posouzení a žádáno zhotovení snímku nového. V případě, že je snímek vyhovující a majitelem psa byl uhrazen poplatek za vyhodnocení, snímek je posouzen a majitel obdrží výsledek vyhodnocení ve dvou exemplářích.  Jeden exemplář obdrží poradce chovu a jeden zůstává jako součást zdravotní dokumentace.Cena za posouzení je stanovena dohodou na základě kalkulace nákladů nutných k posouzení a archivaci a je splatná složenkou na adresu posuzujícího předem. Posuzovatel není povinen posoudit RTG snímek pokud mu nebyl uhrazen honorář. V případě, že majitel psa nebo chovatelský klub nesouhlasí s výsledkem posouzení, mají možnost se proti výsledku odvolat, a to do 30 dnů po obdržení výsledku k předsedovi komise. Odvolávající se je povinen v tomto případě složit kauci k pokrytí výdajů souvisejících s činností odvolací komise. V případě neodůvodněného odvolání tato kauce propadá. Konečné rozhodnutí probíhá na rentgenologickém pracovišti Kliniky chirurgie a ortopedie Veterinární a farmaceutické university v Brně, za účasti všech zainteresovaných na případu.
 
ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI CHOVU PSŮ
Českomoravské kynologické unie
Článek 1
 
Název a sídlo žadatele
(1)     Tento řád ochrany zvířat při chovu byl zpracován a je určen pro Českomoravskou kynologickou unii se sídlem Jankovcova 53/1522, 170 00 Praha 7, IČ 69781621, zastoupenou předsedou (kterým je volený funkcionář), tel. 234 602 275, fax: 234 602 278, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (dále jen „ČMKU“).   (2) ČMKU je sdružením právnických osob. Její činnost je zaměřena výhradně na zájmovou, obecně prospěšnou kynologickou činnost. Seznam právnických osob - členů ČMKU je uveden v Příloze č. 1 tohoto řádu ochrany zvířat při chovu.   (3) Tento Řád je platný pro všechny členy ČMKU a jejich členy - fyzické osoby. Členové klubů jsou povinni se s tímto Řádem seznámit a řídit se jím.   (4) Žadatel uvedený v odstavci (1) vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, po projednání a schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat tento ,,Řád ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské kynologické unie (dále jen ,,Řád“).
Článek 2
Účel a cíle Řádu
(1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla chovu a ustájení psů podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu. Cílem Řádu je zabezpečení ochrany psů při chovu a zajištění jejich pohody, dále informovanost chovatelů a držitelů psů o podmínkách ochrany zvířat, aby mohli zabezpečit stanovené podmínky a zlepšování ochrany psů a činností chovatelů. Cílem chovu psů v rámci ČMKU je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince, charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena tak, jak jsou popsána standardy Mezinárodní kynologické federace – Federation Cynologique Internationale (dále jen „FCI“), nebo národními standardy v případě plemen FCI dosud neuznaných. Řád je základní normou pro zájmový chov plemen psů začleněných do ČMKU.   (2) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat).
Článek 3
Druh chovaných zvířat, biologická charakteristika, fyziologické a etologické nároky zvířat
(1) Druh chovaných zvířat: Pes domácí (lat. Canis familiaris), řád šelmy (Carnivora), čeleď psovití – psovité šelmy (Canidae). Chována jsou všechna  plemena psů popsaná jednotlivě standardy FCI nebo národními standardy v případě plemen FCI dosud neuznaných (tzv. národní plemena). Jedná se pouze o psy s průkazem původu. Seznam plemen a jejich zařazení do skupin FCI  i seznam národních plemen je uveden v Příloze č. 2 k tomuto Řádu. Podle vlastností je základní dělení plemen psů do celkem 10 skupin FCI následující: Skupina I.           Pastevečtí a honáčtí psi kromě švýcarských salašnických psů Skupina II.         Pinčové, knírači, molosové a švýcarští salašničtí psi Skupina III.       Teriéři Skupina IV.        Jezevčíci Skupina V.         Špicové a primitivní plemena Skupina VI.        Honiči, barváři a příbuzná plemena Skupina VII.       Ohaři Skupina VIII.     Retrívři, slídiči a vodní psi Skupina IX.        Společenští a doprovodní psi Skupina X.         Chrti Úplný seznam plemen FCI je zveřejněn na adrese www.fci.be pod ikonou „standardy“. Plemena dosud neuznaná FCI, jinak zvaná národní plemena, tvoří samostatnou skupinu. Úplný seznam národních plemen zastřešených ČMKU je možno najít na adrese www.cmku.cz pod odkazem „plemena“.   (2) Základní biologická charakteristika: Pes je savec, masožravá šelma. Smysly psa: vynikající čich, velmi dobrý sluch, zrak je méně významný - slabší, pes vnímá barvy ne zcela shodně s člověkem. Potrava psa: převážně, ale nikoliv výhradně masitá. Sociální vztahy a chování: pes je smečkové zvíře s rozvinutým sociálním chováním. Smečky jsou založeny na  hierarchickém rodinném principu s přirozenou dominancí rodičovského páru, což je při správné výchově dobře využitelné pro soužití s člověkem. Pes je teritoriální zvíře, především hlídač. Pro psa je přirozené lovecké chování a je pro něj typická spolupráce při lovu. Lovecké chování je u některých plemen  utlumeno. Vztah k lidem: pes je vynikající společník, pomocník člověka při různých činnostech. Kontakt psa se smečkou (i lidskou v přeneseném slova smyslu) je naprosto nezbytný.   (3) Fyziologické a etologické nároky podle věkové kategorie psů s přihlédnutím ke kohoutkové výšce a váze dosažené v dospělosti: Nároky jednotlivých plemen psů jsou různé. Základní dělení psů podle kohoutkové výšky dosažené v dospělosti je na malá plemena do kohoutkové výšky 50 cm  a velká plemena nad 50 cm. Podle tohoto základního dělení se zařazují psi a feny do chovu viz čl. 8 tohoto Řádu. Podle váhy dosažené v dospělosti je základní dělení plemen následující: - trpasličí plemena (v dospělosti do 5 kg), štěně do 6 - 7 měsíců věku - střední plemena ( v dospělosti  do 25 kg), štěně do 12 měsíců věku - velká plemena (v dospělosti do 40 kg), štěně do 18 měsíců věku - obří plemena (v dospělosti nad 40 kg), štěně do 24 měsíců věku Výše uvedenému schématu odpovídají nároky na častější krmení (až 6x denně) a druh potravy pro štěňata. Výživa rostoucího psa zvláště velkých a obřích plemen by měla zohledňovat prevenci nadměrně rychlého růstu a prevenci nadbytku vápníku v krmné dávce. Dospělí psi malých a trpasličích plemen jsou zpravidla velice živí, aktivní a potřebují velké množství energie. Psi jsou krmeni zpravidla 1 krmnou dávkou denně, což platí i pro plemena velká a obří, u kterých je ale v dospělosti energetická náročnost nižší. Pro psy pracovní a ve sportovním výcviku je vhodný vyšší počet krmných dávek denně, energetická hodnota krmiva musí odpovídat nárokům kladeným na psa. Březí a kojící feny je také nutno krmit častěji, krmná dávka se zvyšuje až na dvojnásobek. Fenu v poslední třetině březosti a fenu kojící je vhodné krmit potravou odpovídající štěněčí. Staří psi - psi začínají stárnout v závislosti na plemenu v různém věku. Obecně platí, že délka života u psů velkých plemen je kratší než u plemen malých. U velkých a obřích plemen se za seniora považuje pes ve věku od 7 let, u malých a trpasličích plemen až ve věku od 10 - 12 let. Stárnutím organismus slábne, běžné fyziologické pochody jsou zpomalené. Tomu odpovídá nutriční skladba potravy, 2 krmné dávky denně se doporučují. Psům v každém věku je nutné zajistit volný přístup k pitné vodě, dostatek volného pohybu a kontakt se smečkou (viz čl. 3 (2) tohoto Řádu).   (4) Chovem sledované vlastnosti nebo znaky psů jsou následující: Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba čistokrevných psů s průkazem původu, respektující zásady genetického zdraví jedince i celé populace. Informace o kontrole zdraví a dědičných vlastností jsou popsány v čl. 5 (3) tohoto Řádu. Chovem je sledováno zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena. Toho lze dosáhnout pouze cíleným výběrem biologicky i geneticky zdravých jedinců do chovu. Při výběru do chovu rozhoduje v prvé řadě co největší shoda jedince s požadavky, které na něj klade standard plemene. (Pozn. standardy plemen  FCI zpravidla obsahují klausuli: „Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování“). Výběr do chovu může být proveden nejdříve ve věku od 12 měsíců u malých plemen do kohoutkové výšky 50 cm a ve věku  od 15 měsíců u velkých plemen s kohoutkovou výškou nad 50 cm. Podmínky pro chovné jedince viz čl. 8 tohoto Řádu. O zařazení jedince do chovu rozhodují odborníci z řad chovatelů a rozhodčích exteriéru psů a to jak na výstavách, tak na svodech mladých, bonitacích či popisných přehlídkách. Při zařazování jedince do chovu musí být přihlédnuto ke stanovisku veterinárního lékaře, při posuzování eventuelních dědičných vad, které mohou ovlivnit zdravotní stav jak daného jedince, tak jeho potomstva. Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědí standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, nezdědí však dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit funkční zdraví jeho potomků. Je třeba dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by následně mohlo nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů. Do chovu nejsou připuštěni zejména psi, kteří mají vady, jež je z chovu vylučují. Jedná se např. o slabé povahy, vrozenou hluchotu nebo slepotu, zaječí pysk, rozštěp patra, značné vady chrupu a anomálie čelistí, oční choroby jako PRA, epilepsii, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, nesprávné zbarvení, jakož i zjištěné těžké dysplazie kyčelních a loketních kloubů, eventuelně luxace pately (čéšky). Chov na těchto jedincích lze považovat za týrání chovem, ke kterému nesmí dojít. Psi, kteří nejsou zcela dědičně zdraví, nemohou být zařazováni do chovu. Pokud tomu odpovídá jejich zdravotní stav, jsou využíváni především jako společníci lidí a nemohou být utráceni. Viz čl. 5 (4).   (5) Chovatel musí být schopen: a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu psů, b) zjistit změny v chování psů, c) určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody psů.
Článek 4
Objekty, zařízení a vybavení pro chov psů
Chovatel je povinen udržovat co nejlepší úroveň chovu psů. Je povinen psům zajistit odpovídající ustájení, krmení, ošetřování a zejména socializaci prostřednictvím kontaktu s lidmi, jinými psy, jiným prostředím. Měl by mít v držení pouze takový počet psů, o které je schopen se řádně starat, zajistit jim individuální péči a dostatek pohybu. Starým a nemocným psům musí zajistit zvýšenou péči a pozornost, stejně tak březím a kojícím fenám a štěňatům. Pro chov a držení psů je nutné vytvořit podmínky v souladu s platnou legislativou. (1)  Zásady pro budování a provoz objektů, zařízení a vybavení pro chov psů a péče o ně jsou následující:   Držení a chov psů v bytě. Tento Řád pojednává o psech v zájmových chovech. Tito psi jsou především společníci lidí a jsou zpravidla chováni v bytě chovatele, drženi v  bytě držitele. Takto držení psi nesmí být trvale umístěni v uzavřené kleci. To je přípustné pouze v mimořádných případech a na dobu nezbytně nutnou (např. onemocnění, zranění psa, nutnost udržet jej v klidu). Psům musí být dána možnost volného pohybu mimo jimi obývané prostory alespoň 1x denně. Psům je nutno umožnit základní potřebu vyměšování několikrát denně. Plochy určené pro pobyt v bytě musí být tak velké, aby se pes mohl volně pohybovat. Prostory musí být čisté a suché. Denní světlo je nezbytné. V místnostech je nutné zajistit větrání a vhodnou teplotu (ideální 18 - 20º C). Psům musí být vyhrazeno nerušené místo pro odpočinek  Psi musí mít trvale zajištěn přístup k pitné vodě. Pro březí, rodící a kojící feny je bezpodmínečně nutné zajistit nerušené místo. Zřízení porodního boxu a boxu pro fenu se štěňaty se doporučuje. Štěňatům, která dosud nemají termoregulační schopnost, je nutno zajistit odchov v místnosti s teplotou 25 - 30º C bez průvanu.   Držení a chov psů mimo byt. Psy je dále možno držet ve vhodných uzavřených prostorách mimo byt, např. v psincích a nebo v částečně otevřených prostorách - v boxech a kotcích. a)velikost prostor je následující:
Držení a chov psů v klecích – minimální rozměry zařízení
výška psa v kohoutku v cm min. plocha podlahy klece na 1 psa v m² min. výška klece v cm
30 0,75 60
40 1,00 80
70 1,75 140
 
Držení a chov psů v boxech – minimální rozměry zařízení
hmotnost psa v kg min. plocha podlahy boxu pro 1 psa v m² minimální plocha přilehlého výběhu na 1 psa v m²
do 3 psů více než 3 psi
do 6 0,5 0,5 0,5
6 - 10 0,7 1,4 1,2
10 - 20 1,2 1,6 1,4
20 -30 1,7 1,9 1,6
nad 30 2,0 2,0 1,8
b) vybavení a zabezpečení pro ochranu a pohodu zvířat je následující:
Drženým psům musí být poskytnuta alespoň jedenkrát denně možnost volného pohybu mimo klec či box, pokud možno na volném prostranství v exteriéru. Pohyb v krytých prostorách např. při nepříznivém počasí je možný. Plochy určené pro výběh musí být tak velké, aby se pes mohl volně pohybovat. Psům musí být umožněna základní biologická potřeba vyměšování několikrát denně. Jejich výkaly musí být z klecí a boxů pravidelně odstraňovány. Boxy a klece musí být udržovány čisté, suché a bez parazitů. Psi nesmí být v klecích a boxech trvale uvazováni. Pokud jsou psi drženi v uzavřených prostorách, musí zde být zajištěn přístup denního světla, musí být zamezeno vlhkosti a průvanu. Požadovaná teplota 18 - 20º C. Každý pes musí mít zajištěn tepelně izolovaný prostor na odpočinek. V kleci či boxu musí být napáječka nebo miska s pitnou vodou.
c) povrch použitých prostor je následující:
Podlahy klecí a boxů nesmí být mřížové, pokud jsou takové, celá plocha musí být pokryta vhodným materiálem, který zamezí propadnutí tlapky (např. koberec, vhodné materiály ze dřeva, papíru a kombinací obou, zdravotně nezávadné). Dělící stěny mezi boxy musí být utvářeny tak, aby se psi nemohli vzájemně poranit. Snadné čištění a možnost dezinfekce povrchů je nutná. Chovatelská zařízení musí být konstruována tak, aby bylo zabráněno zranění a utrpení zvířat.
d) prostor je zabezpečen před nepříznivými klimatickými vlivy a je zajištěno zastínění, a to takto (týká se zejména boxů):
Psi musí mít možnost volného přístupu k chráněnému místu, kde najdou útočiště před extrémními teplotami a dalšími vlivy počasí. V boxu je umístěna vhodná, pokud možno izolovaná bouda jako místo pro nerušený odpočinek. Velikost boudy odpovídá tělesným rozměrům psa. Pes musí mít možnost si v boudě pohodlně lehnout a postavit se.
e) způsob a četnost denního krmení a napájení je následující:
Psi musí mít trvale volný přístup k čisté pitné vodě. Četnost krmení odpovídá plemenu a věku. Základní schéma: štěňata do věku 1/2 roku cca 6x denně, mladí psi ve vývoji, psi v pracovním výcviku a březí feny cca 2x denně, dospělí jedinci 1x denně, staří psi cca 2 x denně. Podrobnější schéma krmení viz článek 3. (3). Častější krmení - rozložení denních krmných dávek je možné.
f) nároky na zabezpečení potřebných krmiv a jejich nezbytné zásoby jsou následující:
Psy je nutno krmit potravou vhodnou pro masožravce v množství dle plemene, kde základním kriteriem je velikost psa. Základní složení tvoří cca 60% masa a 40% přílohy. Krmení je možno připravovat individuálně, jako vařenou stravu, kdy základem je čerstvé maso, zmrazené masové polotovary a příloha jako rýže, ovesné vločky či těstoviny. Doporučuje se tuto stravu doplňovat krmnými a vitamínovými doplňky. Dále je možné krmit vhodnými průmyslovými krmivy (granule pro psy, psí konzervy), které tvoří kompletní, vyváženou stravu. Podávání vitamínových doplňků je nutné u méně kvalitních průmyslových krmiv. V případě podávání superprémiových krmiv jsou vitamínové doplňky nevhodné. Dávkování doporučuje výrobce průmyslového krmiva.
(2) Psi mají k dispozici tato zařízení:
Vhodný box či klec, vyhrazené místo na ochranu před nepříznivými vlivy počasí, místo na spaní, vybavení pro dodávku pitné vody. V chovatelských zařízeních, kde je ustájeno více jedinců se musí zřídit porodní boxy a oddělená místa pro kojící feny se štěňaty. V těchto místech je nutno zajistit teplotu 25 - 30ºC pro malá štěňata, která dosud nemají termoregulaci. Místo musí být světlé (denní světlo), čisté, suché a bez průvanu. Fena musí mít k dispozici porodní bednu, která umožňuje bezproblémový odchov štěňat. Rozměry se řídí velikostí plemene. Bedna musí být opatřena vhodným, snadno dezinfikovatelným a čistitelným povrchem a snadno měnitelnou podestýlkou (látka, sláma,...). Fena musí mít dostatek místa na ležení. Boky porodní bedny je vhodné opatřit zarážkou (podle velikosti štěňat), pod kterou se mohou štěňata schovat a ochránit se tak proti zalehnutí fenou.
(3) Zamezení úniku psů z chovatelského zařízení:
Chovatelské zařízení musí být konstruováno tak, aby bylo možné předejít nechtěnému úniku psů mimo vyhrazené prostory. Vstupy do klecí, boxů a chovatelských zařízení je nutno zajistit proti nechtěnému otevření zevnitř. Výběhy je nutno oplotit tak, aby se psi o oplocení nezranili, ale nepřekonali je. Majitel chovatelského zařízení je povinen pravidelně kontrolovat kvalitu zařízení a zajistit včas opravy tak, aby úniku psů předešel.
(4) K desinfekci a čištění jsou používány nedráždivé látky a prostředky. V době provádění desinfekce nemají zvířata přístup do prostoru, kde je desinfekce prováděna.
(5) Chovatel zajistí nebo manipuluje se psy tak, aby:
a) se psy bylo zacházeno klidně a rozhodně a měli zabezpečenou pohodu, nebyli drážděni nebo týráni a bylo minimalizováno riziko jejich poranění;
b) osoby manipulující se psy přistupovaly k nemocnému či poraněnému psu vždy se zvýšenou opatrností a aby zvláštní pozornost věnovaly přístupu ke psům, kteří se projevují jako nebezpeční a při zacházení s nimi byly jištěny další osobou;
c) při provádění speciálních úkonů, např. veterinárních zákroků, které provádí odborně způsobilá osoba, byl na místě, kde se zákrok provádí, potřebný počet dalších poučených osob;
d) při provádění zvláštních úkonů u neklidných psů byly použity vhodné prostředky k fixaci psa, nebo podán zklidňující preparát veterinárním lékařem;
e) osoby manipulující se psy věnovaly zvýšenou pozornost zvířatům v situacích doprovázených hlukem nebo jinými negativními podněty,
f) osoby manipulující se psy byly informovány o opatřeních v případě mimořádných opatření (např. útěk psa mimo vyhrazené prostory, požár) a zabezpečily ochranu psů před utrpením a vznikem nebezpečných situací,
g) chovatel zabezpečí hygienu, výživu a bezvadný zdravotní stav psů, u seniorů a hendikepovaných psů co nejlepší zdravotní stav,
h) chovatel zajistí odborné služby veterinárního lékaře, zejména pravidelné prohlídky a očkování držených psů.
 
Článek 5
Zákroky spojené s ochranou psů, zajištění jejich zdraví a pohody
(1) K ochraně psů, zajištění jejich zdraví a pohody se provádějí tyto zákroky: kromě zajištění vhodného prostoru a krmení viz čl. 4 je povinností chovatele zajistit psu povinné každoroční očkování proti vzteklině a další vakcinaci dle doporučení příslušného veterinárního lékaře s přihlédnutím k nákazové situaci v místě bydliště. Dále je nutné zajistit pravidelné odčervování psů dle věku, nákazové situace a doporučení veterinárního lékaře. Chovatel - držitel psa je povinen pravidelně kontrolovat: - čistotu a zdravotní stav uší a očí, - kůži a srst na výskyt vnějších parazitů, - chrup a dásně s ohledem na jeho stav (zlomený zub, zánět, zubní kámen...) - délku drápků - případně stav análních žlázek.   (2) Péče o feny ve stadiu rozmnožování a o feny a štěňata po narození je zajišťována takto: - zvýšeným dozorem nad březí, rodící a kojící fenou, - zvýšenou kvalitou a četností denních dávek krmiva, - zvýšením dodržování hygieny jak u feny tak u chovatele, -   pokud to vyžaduje zdravotní stav feny, nebo s ohledem na počet štěňat, zajištěním kojné   feny nebo umělé výživy pro štěňata, - zajištěním pohody feny a vrhu viz čl. 4. (2) tohoto Řádu.   (3) Zásady sledování dědičnosti zdraví a sledovaných genetických znaků: Prostřednictvím kontrol či přejímek vrhů, kontrolou mladých jedinců na svodech a kontrolou dospělých jedinců při zařazování do chovu jsou kontrolovány základní zdravotní parametry a plemenné znaky. Prostřednictvím veterinárních lékařů, zejména specialistů na jednotlivá onemocnění psů jsou kontrolována zdravotní kriteria jako je: - stupeň dysplazie kyčelního kloubu (DKK) a lokte (DKL), - stupeň luxace čéšky (LP), - kontrola dědičných očních chorob (např. PRA) - kontrola srdečních onemocnění a další dle problematiky jednotlivých plemen.   (4) Psi, kteří nevykazují všechny vlastnosti požadované standardem ať už se týkají zdraví nebo exteriéru a nejsou zařazeni do chovu, působí zpravidla jako společníci lidí. Zpravidla nejsou využíváni ani k práci či lovu. Nároky na ně kladené musí být přizpůsobeny zejména jejich zdravotnímu stavu. Takoví jedinci nemohou být utráceni.   (5) V chovu chovatel zajistí: a) veterinární péči a prevenci formou zabezpečení pravidelných veterinárních prohlídek, které provádí veterinární lékař, b) udržování ideálního výživného stavu psů používáním kvalitního krmiva, c) pohodu psů vhodným ustájením, kontaktem s člověkem a jinými psy, nerušeným  odpočinkem, zajištění kontaktu s ostatními zvířaty, d) očkováním - ze zákona je povinná každoroční opakovaná vakcinace proti vzteklině, další očkování dle dané nákazové situace a doporučení ošetřujícího veterinárního lékaře. e) pravidelná odčervení profylaktická 2 - 4x ročně, léčebná při výskytu vnitřních parazitů.   (6) Označování psů provádí pouze veterinární lékař nebo osoba odborně způsobilá podle § 59 veterinárního zákona. Psi jsou označováni tetováním (ucho nebo slabina) nebo čipováním. Obojí označení je možné. Zda bude pes označen čipem nebo tetováním a lokalizaci tetování určí členský subjekt ČMKU - chovatelský klub, který řídí chov plemene. Umístění čipu je jednotné, na krku z levé strany.   (7) Kupírováním uší se rozumí kosmetický zákrok na obou stranách hlavy zvířete, v jehož důsledku dochází v podobném tvaru ke ztrátě ušního boltce a tím ke změně vzhledu zvířete. Kupírování uší se podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. g)  zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání považuje výslovně za týrání. Zákon na ochranu zvířat proti týrání zakazuje propagaci týrání. Za propagaci týrání se podle § 4a považuje zejména: vystavování, jiné demonstrace nebo předvádění zvířete, na kterém byl proveden zákrok uvedený v § 4 odst. 1 písm. g), na veřejném vystoupení nebo svodu zvířat. Toto ustanovení považuje za propagaci týrání zvířat předvedení kupírovaného jedince na jakékoliv veřejné akci. Na akcích ČMKU je zakázáno předvádění psů s kupírovanýma ušima.
Článek 6
Povolené způsoby usmrcení nebo zákroky k regulace populace
(1) Povolené zákroky k regulaci populace provádí pouze veterinární lékař.   (2) Usmrtit psa může pouze veterinární lékař po posouzení jeho zdravotního stavu, a to v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem k usmrcení může být pouze: - slabost, - nevyléčitelná nemoc, - těžké poranění, - genetická nebo vrozená vada, - celkové vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením.   (3) V žádném případě není povoleno utrácet tzv. nadpočetná štěňata, nebo štěňata, která vykazují nežádoucí exteriérové znaky pro dané plemeno (např. nestandardní zbarvení).
Článek 7
Přeprava zvířat
(1) Přeprava psů musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě.    (2) Psy lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu psů, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení. a) Přeprava autem. Psi musí mít zajištěn dostatek prostoru, aby mohli zaujmout přirozenou polohu, která jim umožní korigovat pohyby vozidla. Psi musí být umístěni ve vozidle tak, aby neohrozili ani řidiče ani sebe. Psy není dovoleno přepravovat v uzavřených prostorách aut bez dostatečného přístupu světla. Přepravní prostor musí být také dostatečně větratelný.  Při přepravě musí být psi pod dohledem člověka. V případě delší přepravy musí být psi krmeni a napájeni častěji, krmeni minimálně 1x za 12 hodin, napájeni minimálně 1 x za 4 - 6 hodin dle klimatických podmínek. Psům musí být umožněno pravidelné venčení a musí mít možnost venčení alespoň v intervalech, na jaké jsou zvyklí. b) Přeprava v přívěsných vozících aut. Je povolena pouze ve vozících, které jsou speciálně uzpůsobeny přepravě zvířat dle technického osvědčení. Podmínky obdobné jako v čl. 7 (2) a). c) Přeprava dopravním prostředkem, kdy pes je umístěn v přepravním boxu. Rozměry přepravního boxu musí psu umožnit alespoň pohodlné ležení. Dvířka boxu musí být zajištěna proti samovolnému otevření zevnitř. Pokud je pes přepravován v boxu, který mu umožňuje pouze pohodlné ležení, může být takto přepravován po dobu maximálně 6 hodin. Pokud  cesta přesáhne tuto dobu, může být pes přepravován pouze v boxu, který je popsán v čl. 7 (2) f). Ostatní podmínky obdobné jako v čl. 7 (2) a). d) Přeprava hromadnou dopravou. Podmínky umístění psa určuje dopravce, za pohodu psa odpovídá držitel, resp. doprovod psa. e) Ponechání psa v uzavřeném dopravním prostředku bez dozoru člověka. Toto je povoleno pouze výjimečně a krátkodobě. Psu musí být v takovém případě zajištěn dostatek vzduchu, prostoru, případně světla a dále vhodná teplota prostředí (např. funkční klimatizace v létě a topení v zimě). Delší ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního prostředku může být považováno za týrání. f) Letecká přeprava. Podmínky přepravy psů určuje dopravce. Držitel psa však musí zajistit, aby pes byl při přepravě ochráněn. Přepravní kontejnery musí mít takové rozměry, aby pes mohl přirozeně stát, snadno se otočit a bez problémů si lehat a vstávat. Rozměry přepravních boxů se odvozují od velikosti psa. Délka boxu odpovídá délce psa měřené od čenichu po nasazení ocasu. Výška boxu nesmí být nižší než je výška přirozeně stojícího psa včetně uší, pokud jsou postaveny. Šířka boxu je dvojnásobkem šířky těla psa, měřené v nejširším místě těla. Pokud jsou boxy plastové z houževnatého materiálu,  musí být opatřeny dvířky z kovu, se zámkem, který znemožňuje otevření zevnitř.   (3) V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravováni psi, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu psů nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny.   (4) Osoby, které se psy manipulují, jsou poučeny zejména v oblasti zacházení se psy.
Článek 8
Podmínky pro chovné psy a feny
Základní podmínky pro chov psů jsou následující: a) věkové omezení chovných zvířat, které je -         u malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky 15 měsíců až 8 let u fen, 15 měsíců až neomezeně u psů (do dosažení věku 8 let je možno fenu nakrýt), -         u velkých plemen nad 50 cm kohoutkové výšky 18 měsíců až 8 let u fen, 18 měsíců až neomezeně u psů (do dosažení věku 8 let je možno fenu nakrýt),
 
b) u fen starších 8 let lze povolit jedno výjimečné zabřeznutí, pokud chovatel předloží potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete přibližně jeden měsíc před předpokládanou říjí s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik, c) umělá inseminace, kterou může provést pouze osoba odborně způsobilá podle veterinárního zákona nebo plemenářského zákona (zákon č. 154/2000 a č. 166/1999), se nesmí používat mezi jedinci, kteří se již předtím nereprodukovali přirozeným způsobem, d) během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu, e) fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním lékařem, pokud fena nemůže kojit všechna štěňata, je chovatel povinen zajistit kojnou fenu, nebo vhodnou umělou výživu pro štěňata, f) maximální počet vrhů u chovné feny je 3 za období dvou kalendářních let, ideální počet je 1 vrh ročně; vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně, je započítáván jako regulérní vrh, g) minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů.
Článek 9
Platnost a účinnost Řádu
(1) Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ústřední komisí pro ochranu zvířat; změny tohoto Řádu musí být projednány s Ústřední komisí pro ochranu zvířat a být schváleny.
 
(2) Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat.
 
(3) Tento Řád nahrazuje a ruší Chovatelský a zápisní řád ČMKU schválený rozhodnutím Ústřední komise pro ochranu zvířat ze dne 20. 09. 2000 pod č.j. 1020/459/Ř/00.
 
(4) Porušením výše uvedených ustanovení tohoto Řádu se chovatelský klub, chovatel nebo majitel (držitel) psa vystavuje kárnému postihu ze strany ČMKU.
Schváleno ÚKOZ dne 23. 02. 2006 č.j. 3523/2005-11020
 
 

Přihlášení do členské sekcewebdesign