Klub chovatelů loveckých slídičů, dále jen (KCHLS) je samostatný právní subjekt
s chovatelskou pravomocí. Byl založen na principu sdružování fyzických a právnických osob dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v současné době je zapsán ve spolkovém rejstříku podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku.Název klubu (spolku): Klub chovatelů loveckých slídičů, z. s.Sídlo: Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4Klub vyvíjí činnost jen na území České republiky.Stanovy, které jsou základním dokumentem klubu, určují:

– název a sídlo spolku

– účel spolku

– náplň činnosti

– podmínky členství

– práva a povinnosti členů

– orgány klubu včetně statutárního orgánu

– zásady finančního hospodaření

Jednotlivé úseky činnosti klubu a jeho orgánů jsou konkretizovány v organizačním řádu.

 1. Poslání klubu – účel spolku
 2. Řídit a zodpovídat za chov čistokrevných plemen loveckých slídičů, vodních psů
  a přinašečů, sdružených v KCHLS. Na základě nejnovějších poznatků genetiky zlepšovat chovnou základnu v rámci platných standardů FCI, organizačního a zápisního řádu ČMKU
  a KCHLS, se zřetelem na zachování přirozených vloh každého plemene včetně zachování zdraví každého plemene sdruženého v KCHLS. Vytvářet podmínky pro rozvoj chovatelské, výcvikové, výstavní a jiné klubové činnosti na demokratických principech. Cílevědomě pečovat o zvelebení chovu, propagovat jeho rozšíření a zušlechtění, provádět odborně publicistickou činnost.
 3. Pořádat klubové a speciální výstavy, svody, přehlídky chovných jedinců, klubové zkoušky, Memoriál Mileny Štěrbové a Rožmberský pohár ve spolupráci s ČMKJ, ČMKU, ČMMJ a AMČR. Zkoušky organizované KCHLS jsou národními, nebo mezinárodními soutěžemi a na limitní známky pro získání lovecké upotřebitelnosti při nich nebude přihlíženo.
 4. Vzdělávat členy v otázkách kynologických, odborných a etických.
 5. Náplň činnosti
 6. Stanovovat podmínky chovnosti pro jednotlivá plemena v něm sdružená
 7. Vydávat materiály pro zvýšení informovanosti a odborné vzdělanosti svých členů
 8. Spolupracovat s ostatními právnickými a fyzickými osobami na úseku chovu, výcviku a při pořádání kynologických akcí
 9. Spolupracovat s ostatními chovatelskými kluby v ČR a navazovat kontakty se zahraničními kluby a chovateli
 10. Rozšiřovat činnost na základě podnětů, návrhů a připomínek členů ze schůzí sekcí
 11. Navrhovat nové čekatele na funkci rozhodčích pro posuzování exteriéru
 12. Rozšiřovat členskou základnu
 13. Zajišťovat chovatelský servis členům i nečlenům. Nečlenové mohou chovat na jedincích, kteří 100% splňují chovné podmínky klubu, bez výjimek. Výbor klubu stanoví ceník poplatků, které musí být uhrazeny po narození štěňat. Tyto poplatky zaplatí na účet klubu. V případě, že uhrazeny nebudou, poradce chovu nepotvrdí na Plemennou knihu vydání PP.

III. Členství

 1. Členem KCHLS se může stát každá fyzická osoba, majitel, držitel plemene slídičů, přinašečů a vodních psů s průkazem původu, též příznivec těchto plemen, ačkoli je nevlastní.
 2. Nezletilí mohou být členy KCHLS se souhlasem svých zákonných zástupců. Nemají aktivní ani pasivní volební právo.
 3. Členem klubu může být i cizí státní příslušník.
 4. Členem klubu nemůže být fyzická osoba, která obchod se psy zprostředkovává za účelem zisku, případně dodává psy osobám obchodujícím se psy.
 5. Klub přijímá do své evidence zájemce o členství prostřednictvím Žádosti o členství, která je online na webu klubu. Jejich data jsou ukládána do matriky, která je vedena formou elektronické databáze. Matrika eviduje stávající a nové členy na základě trvajícího členství, nebo vyplněné a uhrazené Žádosti o členství, nebo úhrady prodloužení členství prostřednictvím webu klubu.
 6. Členství vzniká dnem zaplacení zápisného a členského příspěvku, trvá 24 měsíců od zaplacení a podléhá schválení Výborem klubu. K datu zaplacení zápisného a členského příspěvku vydá matrika Členský průkaz s členským číslem. Žádosti zájemců o členství budou projednány na nejbližší schůzi Výboru klubu, který schvaluje přijetí nových členů. V případě zamítnutí žádosti o členství, je zájemce o členství o této skutečnosti vyrozuměn.
 7. Členské příspěvky se platí na dobu 24 měsíců a musí být uhrazeny vždy nejpozději 24 měsíců od uhrazení Žádosti o členství, nebo od uhrazení předešlého prodloužení členství o 24 měsíců. Výbor může lhůtu pro zaplacení prodloužit max. o tři měsíce.
 8. Výbor klubu může propůjčit čestné členství.

 

 1. Práva členů

Člen KCHLS má právo:

 1. být zván a zúčastnit se všech akcí pořádaných klubem
 2. volit a být volen do orgánů KCHLS, kromě osob mladistvých
 3. podílet se na hospodářské činnosti klubu
 4. využívat všech služeb a výhod klubu, pokud jsou stanoveny podmínky
 5. podávat návrhy, dotazy a stížnosti orgánům klubu
 6. být informován o hospodaření KCHLS
 7. získávat informace zejména prostřednictvím klubové webové stránky, resp. dalších tiskovin, vydávaných KCHLS nebo jednotlivými sekcemi (chovné knihy, zpravodaje sekcí apod.)
 8. být přítomen jednání orgánů KCHLS, jestliže se předmět jednání přímo dotýká jeho osoby
  s právem se k věci vyjádřit.
 9. Povinnosti členů

 

Člen KCHLS je povinen:

 1. řídit se stanovami klubu a obecně platnými právními normami, které se vztahují ke kynologii, dále pak usneseními orgánů klubu, ČMKJ a ČMKU.
 2. účastnit se členských schůzí sekcí a podílet se na činnosti KCHLS.
 3. řádně plnit úkoly, vyplývající z funkcí v orgánech KCHLS, do kterých byl se svým souhlasem zvolen.
 4. oznámit neprodleně matrikáři změny, ovlivňující evidenci jeho členství v KCHLS.
 5. plnit včas finanční povinnosti stanovené klubem.
 6. chovat pouze psy s PP FCI. Chov psů bez PP FCI, nebo pod hlavičkou jiných organizací než FCI, je důvodem k vyloučení majitele psa či feny z KCHLS.

Člen se zavazuje dodržovat platné právní předpisy a přijaté normy KCHLS.

 

 1. Zánik členství

Členství zaniká:

 1. vystoupením člena na základě písemného oznámení s platností od data doručení předsedovi KCHLS
 2. nezaplacením členského příspěvku na příslušné období ve stanovené lhůtě
 3. zrušením členství po pravomocně skončeném kárném řízení dle kárného řádu
 4. úmrtím člena
 5. zánikem KCHLS

 

VII. Orgány klubu – spolku

 1. konference – nejvyšší orgán klubu
 2. výbor klubu – statutární orgán klubu
 3. členská schůze sekcí
 4. kontrolní komise
 5. kárná komise
 6. chovatelská rada

ad 1a. konference klubu je nejvyšším klubovým orgánem, který schvaluje změny stanov
a dalších organizačně–právních norem KCHLS, např. organizačního, zápisního, kárného řádu. Stanovuje směr činnosti klubu na další období, hlavní cíle chovatelské a výcvikové práce
k naplnění poslání klubu. Konference může být svolána kdykoliv během volebního období
z důvodu odvolání (změny) orgánů klubu nebo některého z nich a k nové volbě (změně) orgánů klubu nebo některého z nich, jestliže o to požádá polovina členů klubu, kontrolní komise nebo výboru klubu. Počet delegátů konference je 41. Počet delegátů za jednotlivé sekce je určen poměrem počtu členů sekce vůči celkovému počtu členů klubu. Rozhodující období pro určení počtu delegátů konference za jednotlivé sekce určuje Výbor klubu.

ad 1b. Zvolení delegáti konference KCHLS mohou přijímat rozhodnutí i mimo řádně svolanou konferenci. V takovém případě osoba (výbor KCHLS, kontrolní komise), která je jinak oprávněna svolat konferenci výboru KCHLS, předloží návrh usnesení výboru KCHLS delegátům konference  k vyjádření, s oznámením lhůty ve které mají učinit písemné nebo elektronické vyjádření. Nevyjádří-li se delegát konference ve lhůtě, platí, že nesouhlasí. Osoba, která předložila návrh usnesení, pak zveřejní výsledky na webových stránkách KCHLS a následně s nimi seznámí další řádnou konferenci. Volební období delegátů i konference je čtyřleté.

ad 2. výbor klubu je výkonným a statutárním orgánem klubu

a) Řídí činnost klubu během volebního období, které je čtyřleté

b) Výbor je složen ze sedmi členů, kteří volí ze svého středu předsedu a místopředsedu klubu.

c) V průběhu volebního období může výbor klubu kooptovat dva členy bez ohledu na výsledky hlasování (nejsou voleni náhradníci). Musí být ze stejné sekce jako ti, kteří z výboru odcházejí. Kooptace se nevztahuje na funkci předsedy. V případě potřeby volí nového předsedu ze svého středu členové stávajícího výboru.

d) Výbor klubu pracuje podle plánu činnosti v souladu s usnesením konference. Na svá jednání zve podle potřeby zástupce sekcí, kontrolní komise, kárné komise, poradce chovu.

e) Ustanovuje radu chovatelskou, výcvikovou a redakční.

f) Odvolává člena výboru pro neplnění povinností vyplývajících z jeho funkce či zařazení. Odvolán může být i člen, který nerespektuje usnesení výboru či konference klubu. Odvolání musí být odsouhlaseno prostou většinou hlasů členů výboru KCHLS.

g) Doporučuje ČMKU na základě písemné žádosti žadatele, adresované výboru a projednané chovatelskou radou, čekatele na funkci rozhodčího z exteriéru pro jednotlivá plemena sdružená v KCHLS

h) Schvaluje a odvolává jednotlivé poradce chovu

i) Schvaluje vedoucí sekcí

j) Projednává a schvaluje návrhy chovných podmínek podané sekcí

k) Ve zvlášť závažných případech nařizuje sekci provedení opatření ve prospěch plemene

l) O usneseních výbor hlasuje. Pro přijetí usnesení je nutná nadpoloviční většina přítomných členů výboru.

m) Jménem klubu jednají jako statutární představitelé předseda, místopředseda a jednatel, a to každý z nich samostatně, případně další osoby pověřené těmito představiteli.

ad 3. členská schůze sekce

Zájemci o jednotlivá plemena KCHLS vyvíjejí svou činnosti v sekcích, které nemají právní subjektivitu, jsou podřízeny výboru klubu v celém rozsahu.

a) členské schůze sekce svolává vedoucí sekce nebo výbor KCHLS alespoň jednou ročně prostřednictvím webu, zpravodaje, nebo jiným vhodným způsobem s uvedením programu

b) členská schůze bere na vědomí

– zprávu o plnění plánu činnosti výboru KCHLS

c) členská schůze projednává a schvaluje

– zprávu vedoucího sekce

– zprávu poradce chovu příslušného plemene

– plán činnosti

d) členská schůze podává výboru návrh na vedoucího sekce

e) členská schůze navrhuje

– změny právních norem a chovných podmínek pro dané plemeno

f) členská schůze před konáním konference KCHLS volí delegáty dle předem schváleného jednacího řádu

g) Členem sekce je chovatel nebo majitel plemene sdruženého v sekci. Tato osoba musí být ale členem KCHLS. (Tento údaj je převzat z matriky klubu.)

h) Příznivec plemene je fyzická osoba, která není majitelem ani chovatelem (byť dočasně) plemene sdruženého v KCHLS. Příznivec může být zařazen do kterékoli sekce dle svého rozhodnutí. Své rozhodnutí sdělí matrice klubu. Může pracovat v jedné sekci a musí být členem KCHLS.

i) Může doporučit či schválit vydávání tiskovin sekce, např. ročenku sekce, seznam chovných jedinců a jiné.

ad 4. Kontrolní komise

a) kontrolní komise je tříčlenná. Člen kontrolní komise nesmí být v přímém příbuzenském vztahu s členem výboru klubu nebo členem kárné komise

b) kontroluje

– 2x ročně hospodaření klubu

– plnění plánu činnosti výboru a jeho jednotlivých členů, práce sekcí

c) může provádět namátkové kontroly dle vlastního plánu

Výsledky kontrol projedná s předsedou KCHLS a výsledky zveřejňuje v materiálech KCHLS nebo na webových stránkách KCHLS

– kontroluje plnění povinností členů klubu, při zjištění porušení členské kázně

– podává návrhy k dalšímu řízení kárné komisi.

– předseda kontrolní komise se zúčastňuje schůzí výboru klubu s hlasem poradním.

ad 5. kárná komise

Kárným orgánem KCHLS je tříčlenná kárná komise. Řeší kárná provinění členů KCHLS. Odvolacím orgánem je ve druhém stupni kontrolní komise a ve třetím stupni výbor KCHLS. Kárná komise se řídí kárným řádem KCHLS. Člen kárné komise nesmí být členem výboru ani členem kontrolní komise. Ze své činnosti se zodpovídá konferenci klubu.

ad 6. chovatelská rada

– chovatelská rada je složena z předsedy chovatelské rady (hlavního poradce chovu) a dále pak  z poradců chovu jednotlivých sekcí (či plemen) sdružených v KCHLS.

– chovatelská rada podává návrhy na jmenování a odvolání poradců chovu jednotlivých plemen

– hlavním posláním rady je zkvalitňování chovu jednotlivých plemen sdružených v KCHLS dle standardu FCI, včetně sledování zdravotního stavu.

– dbá na dodržování zásad zejména zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a provádí namátkové kontroly zdravotního stavu psů členů KCHLS

 

VIII. Finanční hospodaření klubu

 1. klub hospodaří podle předem schváleného ročního rozpočtu
 2. finanční prostředky jsou vedeny na BÚ peněžního ústavu
 3. účetní evidence je vedena podle obecně platných zásad finančního hospodaření
 4. hospodaření klubu kontroluje kontrolní komise
 5. finanční příjmy klubu tvoří zejména

– členské příspěvky a zápisné

– poplatky za služby členům

– poplatky za služby nečlenům

– příjmy z výstav, svodů, zkoušek a kynologických soutěží

– dary, dotace, subvence a úroky

 

 1. Členská kázeň

Za porušení členské kázně (tj. porušení platných norem klubu nebo norem s vyšší právní účinností) se zavádí s členem kárné řízení. Všichni zvolení funkcionáři KCHLS jsou při podezření na kárné provinění člena KCHLS povinni tuto skutečnost oznámit předsedovi kontrolní komise.

 1. Pobočný spolek

Klub chovatelů loveckých slídičů – výstava, z. s.

Klub chovatelů loveckých slídičů, z. s. jako hlavní spolek má pobočný spolek Klub chovatelů loveckých slídičů – výstava, z. s.

Název pobočného spolku: Klub chovatelů loveckých slídičů – výstava, z. s.

Sídlo: Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4

Působnost: Česká republika

1.Cíl činnosti pobočného spolku – účel pobočného spolku

 1. Vytvářet podmínky pro rozvoj výcvikové, výstavní a jiné činnosti pobočného spolku na demokratických principech.
 2. Pořádat klubové a speciální výstavy, svody, přehlídky chovných jedinců, klubové zkoušky, ve spolupráci s Klubem chovatelů loveckých slídičů, z. s.
 3. Vzdělávat členy v otázkách kynologických, odborných a etických.
 4. Spolupracovat s ostatními právnickými a fyzickými osobami na úseku chovu, výcviku a při pořádání kynologických akcí.
 5. Členství
 6. Členem pobočného spolku se může stát člen hlavního spolku, případně další fyzická osoba, majitel, držitel plemene slídičů, přinašečů a vodních psů s průkazem původu, též příznivec těchto plemen, ačkoli je nevlastní.

3.Práva členů

Člen má právo:

 1. být zván a zúčastnit se všech akcí pořádaných pobočným spolkem
 2. volit a být volen do orgánů pobočného spolku
 3. podílet se na hospodářské činnosti pobočného spolku
 4. využívat všech služeb a výhod pobočného spolku, pokud jsou stanoveny podmínky
 5. podávat návrhy, dotazy a stížnosti orgánům pobočného spolku
 6. být informován o hospodaření pobočného spolku
 7. být přítomen jednání orgánů pobočného spolku, jestliže se předmět jednání přímo dotýká jeho osoby s právem se k věci vyjádřit.

 

 1. Povinnosti členů pobočného spolku

Člen pobočného spolku je povinen:

 1. řídit se těmito stanovami a obecně platnými právními normami, které se vztahují ke kynologii.
 2. účastnit se členských schůzí a podílet se na činnosti pobočného spolku
 3. řádně plnit úkoly, vyplývající z funkcí v orgánech pobočného spolku, do kterých byl se svým souhlasem zvolen
 4. plnit včas finanční povinnosti stanovené pobočným spolkem
 5. Zánik členství

Členství zaniká:

 1. vystoupením člena na základě písemného oznámení s platností od data doručení předsedovi pobočného spolku
 2. úmrtím člena
 3. zrušením členství pro neplnění povinností a úkolů vyplývajících ze členství a naplňování činnosti pobočného spolku nebo na základě prokázaného poškození pobočného spolku jednáním člena
 4. zánikem pobočného spolku
 5. Orgány pobočného spolku
 6. výroční členská schůze – nejvyšší orgán pobočného spolku
 7. výbor klubu – statutární orgán pobočného spolku

ad 1a. výroční členská schůze je nejvyšším orgánem pobočného spolku. Stanovuje směr činnosti  a hlavní cíle práce k naplnění poslání pobočného spolku. Výroční členská schůze může být svolána kdykoliv během volebního období z důvodu odvolání (změny) orgánů nebo některého z nich  a k nové volbě (změně) orgánů nebo některého z nich, jestliže o to požádá polovina členů pobočného spolku, nebo většina členů kontrolní komise hlavního spolku.

ad 1b. výroční členská schůze projednává a schvaluje

– zprávu o plnění plánu činnosti výboru pobočného spolku

– zprávu předsedy pobočného spolku

– plán činnosti

ad 1c. výroční členská schůze na období 2 let volí výbor pobočného spolku.

ad 2. výbor pobočného spolku je jeho statutárním orgánem

a) Řídí činnost pobočného spolku během volebního období

b) Výbor je tříčlenný a skládá se z předsedy, místopředsedy a jednatele pobočného spolku.

c) Výbor pracuje podle plánu činnosti v souladu s usnesením výroční členské schůze.

d) Odvolává člena pro neplnění povinností vyplývajících z jeho funkce či zařazení. Odvolán může být i člen, který nerespektuje usnesení výboru či výroční členská schůze. Odvolání musí být odsouhlaseno většinou hlasů členů výboru.

e) O usneseních výbor hlasuje. Pro přijetí usnesení je nutná nadpoloviční většina hlasů členů výboru.

f) Jménem pobočného spolku jednají jako statutární představitelé předseda, místopředseda
a jednatel, a to každý z nich samostatně, případně další osoby pověřené těmito představiteli.

 1. Finanční hospodaření pobočného spolku
 2. pobočný spolek hospodaří podle předem schváleného ročního rozpočtu
 3. finanční prostředky jsou vedeny na BÚ peněžního ústavu
 4. účetní evidence je vedena podle obecně platných zásad finančního hospodaření
 5. finanční příjmy tvoří zejména

– poplatky za služby členům

– příjmy z výstav, svodů, zkoušek a kynologických soutěží

– dary, dotace, subvence a úroky.

 1. Zánik pobočného spolku
 2. Pobočný spolek zanikne dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením, rozhodne–li o tom tříčtvrtinová většina delegátů výroční členské schůze. Orgán, který rozhodne o zániku pobočného spolku, také rozhodne ve smyslu ustanovení občanského zákoníku o tom, jak naložit s majetkem pobočného spolku.
 3. Pobočný spolek zaniká také tehdy, zanikne-li hlavní spolek.
 4. Zánik KCHLS
 5. Klub zanikne dobrovolným zrušením nebo sloučením, rozhodne–li o tom tříčtvrtinová většina delegátů konference klubu. Nebude–li možno již konferenci klubu svolat, rozhodne
  o zániku čtyřpětinová většina hlasů výboru klubu. Orgán, který rozhodne o zániku klubu, také rozhodne ve smyslu ustanovení občanského zákoníku o tom, jak naložit s majetkem klubu.

XII. Platnost stanov klubu

Tyto stanovy schválila konference KCHLS per rollam dne 21.1.2023 a vstupují v platnost 21.1.2023.